Uit het nieuws 14-09-2020

Door: Franklin ter Horst

Agenda 30 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 10)

Een van de belangrijkste organisaties is de "Orde der Illuminaten". Klik hier voor het zien van een video waarin de praktijken van de Illuminatie nader worden toegelicht. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’. Deze club werd opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt in Beieren door Adam Weishaupt, professor in het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïeten. Hij was een satanist met de ambitie om de opperste Soevereine Pontifex te worden van de cultus van Lucifer. Weishaupt koos als oprichtingsdatum van de Illuminatie de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds.

Afbeelding Wikipedia

Kenners beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had.

Tot één van de plannen van Weishaupt behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer.  In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als één der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot".

De Illuminatie is niets anders dan een sadistische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Ze geloven net als de Nazi’s in de suprematie van het Arische ras. Na de Tweede Wereldoorlog hielp de Amerikaanse geheime dienst (CIA) Duitse geleerden-eveneens veelal Illuminatie leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Ze zijn geïnfiltreerd in overheden, onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en de massamedia. Ze streven naar een volledige ineenstorting van alle overheden, inclusief de Amerikaanse.

De Vrijmetselarij en de Illuminatie zijn feitelijk één en dezelfde organisatie. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminatiegeleerden en hun onderwijs. De topleiders van de Vrijmetselaars zijn tevens top-Illuminatie. Vrijmetselaars in de lagere rangen zijn echter niet persé Illuminatie en weten doorgaans niets van de praktijken en rituelen die in de grote tempels worden gehouden. De ‘Opperste wereld Raad’ van de Illuminatie bestaat al, als een prototype voor de wereldregering die tijdens de komende periode van chaos zal worden opgericht. De leiders van deze raad staan aan het hoofd van de financiële wereld. Zoals iedere organisatie heeft ook de Illuminatie zijn zwakke punten. Dat is hun enorme arrogantie. Ze denken onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God van Abraham, Isaäk en Jakob (Israël) hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over deze satanische kliek uitspreken die zijn weerga niet kent.

Naast de genoemde organisaties bestaan er wereldwijd nog een groot aantal andere geheime genootschappen met een samenzweerderig karakter, zoals de Brotherhood of the Snake (de slang en de draak worden door deze groep gezien als de vertegenwoordigers van de absolute wijsheid, Lucifer, de lichtdrager, de vader van alle wijsheid). De zeer occulte Bohemian Grove, de Tempeliers en de verschillende keurkorpsen van Rome waaronder het "Witte leger van Maria", de Malthezer Ridders, de Orde der Jezuïeten  en Opus Deï. Het devies in hun vaandel is "alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus." Opus Deï is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur Josemaria Escriva de Balaquer y Albas.

Josemaria Escriva de Balaquer y Albas, oprichter Opus Deï

Bij Opus Deï gaat het om de totale heerschappij over de kerk en over de mens. De doelstellingen van deze club zijn extreem en gevaarlijk en getuigen van grenzeloze hoogmoed en machtshonger. Ze rekruteren met uiterste charme en vriendelijkheid, maar eens in het net begint de brainwashing en het vernietigen van de persoonlijkheid. Opus Deï is te vergelijken met de praktijken van de Jezuïeten en de SS. "Ogen dicht en gehoorzamen." Bij Opus Deï gaat het alleen om de macht. Men zoekt uitsluitend in universitaire kringen naar uitzonderlijk begaafde en welgestelde mensen.

Wie de Bijbel een beetje kent weet dat de plannen van de machthebbers ook door de Bijbelse profeten aan de orde worden gesteld en tevens in het boek Openbaring terug te vinden zijn. Het gaat om een satanische anti-God kliek met wereldwijde tentakels. Toen ik het boekje Rockefeller en de Council on Foreign Relations voor het eerst in 1976 onder ogen kreeg, werd al snel duidelijk dat organisaties, politici, presidenten, miljardairs samen gezien moesten worden als een soort octopus met tentakels over de hele wereld.

Organisaties die miljarden investeerden, en tegenwoordig nog investeren, waaronder de Ford-Foundation, de Rockefeller Foundation, George Soros, Bill Gates en vele anderen die op een globalistische agenda aandringen en opdrachten uitvaardigen om tot uitvoering ervan te komen waaronder Agenda 2030. Wij zijn nu 46 jaar verder en nog steeds is het merendeel van de wereldbevolking in diepe slaap wat betreft de plannen van de machthebbers en weigert de mainstream media de burgers over de samenzweringen te informeren.

 

Op de vraag, of dit systeem van wereldeenheid, dat wij thans dreigend op ons af zien komen, ook werkelijk zal slagen, geeft de Bijbel het antwoord: die spreekt van een niet-volledig en kortstondig succes. Zij zullen met een plotseling verderf te maken krijgen. God zal “machtigen van de troon stoten en rijken ledig wegzenden (Lucas 1:52). Het was God Zelf die vanaf de tijd van de Toren van Babel alle wereldeenheid buiten Hem om verfoeilijk achtte, en daarom nadrukkelijk de volken uiteendreef, naar hun talen en naar hun afkomst.

 

Om de achterliggende motieven van de huidige machthebbers te begrijpen, moeten wij eeuwen terug in de geschiedenis, te beginnen bij Esau, de broeder van Jakob (Israël). De  relatie tussen de beide broers zal dramatische gevolgen hebben in het verloop van de geschiedenis. De Bijbel maakt duidelijk dat de zegen Gods niet naar de oudste zoon Esau gaat, maar naar Jakob:

 

Maleachi 1:2-3 “Ik heb u liefgehad, zegt de Here. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jakobs broeder? Luidt het woord des Heren. Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat…”

 

Onder invloed van de Macht van de Duisternis neemt Esau de rol op zich van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde, een rol die in onze tijd wordt vervuld door lieden die alles wat met de God van de Bijbel te maken heeft willen vernietigen. Daarom wordt er de hele geschiedenis door strijd gevoerd tegen de nakomelingen van Jakob en in onze tijd eveneens tegen de staat Israël. Vanaf Esau’s tijd wordt deze strijd gevoerd door onder meer de Filistijnen, Moabieten, Ammonieten, Kanaänieten, Syriërs, Babyloniërs, Romeinen, en in onze tijd door de nep-Palestijnen, de Verenigde Naties, Human Rights Watch , Unesco,  Amnesty International, Europese Unie, Turkije, mainstream media en zo nog veel meer.

De vredelievende koorknaapjes van de nep-Palestijnen, de marionetten van de huidige machthebbers.

Omdat God zich verbonden heeft aan Jakob dus aan Israel, bouwt Gods tegenstander, de Macht van de Duisternis zich met hulp van de huidige machthebbers een eigen systeem van verovering der wereldmacht op.

Om de wereldbevolking effectief te misleiden vermommen de tegenstanders van Jakob zich de hele geschiedenis door als nazaten van Jakob maar spelen in werkelijkheid de rol van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde. De Here Jezus waarschuwt hier al voor in Openbaring 2:9 en 3:9 waar Hij goed duidelijk maakt op te passen voor Joden die zeggen Joden (Judeeërs) te zijn, maar dat ze liegen, en Hij hen er verder van beschuldigt tot de Synagoge van Satan te behoren. 

In Johannes 8:44 zegt Jezus tegen hen: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” In het Bijbelboek Ester staat dat velen uit andere volken Joden werden.

 

Wat Jakobs tegenstanders doen is Gods Woord sinds jaar en dag in diskrediet brengen en zo heeft Gods tegenstander zijn uitverkorenen op aarde die van plan zijn het ware volk van Israël van de aardbodem te verwijderen. Zij streven precies na datgene wat aan Jakob beloofd is: Wereldheerschappij. Ze willen niet alleen het Koningschap, maar ook: Het Heilige Land. Zij koesteren de illusie dat ze vanuit het centrale land van de aarde (de navel der aarde Jeruzalem) ééns de hele wereld kunnen regeren. Daarom trachten zij vermomd als Jakob, Zion in bezit te nemen.  Het is daarom geen wonder dat Gods grootste aardse tegenstander van alle tijden, het Beest, de Antichrist, uitgerekend vanuit een herbouwde tempel in Jeruzalem zal opereren.

 

Esau verkocht zijn eerst geboorterecht aan Jakob, kreeg later spijt (Hebr.12:17) en sindsdien wordt het vervolg van de wereldgeschiedenis beheerst door de machthebbers die thans op het wereldtoneel acteren. Het zijn deze machten die vandaag de strijd van Esau voortzetten, tegen de God van de Bijbel en ook tegen Israël om Esau’s verloren eerstgeboorterecht terug te winnen en te voorkomen dat de ware Messias Jezus op aarde terugkeert.

De strijd is blijvend totdat Jezus op aarde is teruggekeerd. Deze strijd gaat met alle middelen. Er is naast een openlijke strijd, sprake van vooral een strijd in vermomming. De tactiek van de huidige machthebbers is door hen aangestelde marionetten de wereldbevolking te terroriseren met absurde maatregelen die het leven van miljoenen en zelfs miljarden mensen ontregelen.

Ze weten het zo te brengen dat de mensheid zal schreeuwen om een rijk waarin ‘recht’ en ‘vrede’ zullen heersen. De behoefte aan deze (valse) welvaart wordt nu in onze tijd opgewekt door de macht die streeft naar globalisme en wereldburgerschap. Dat verleidelijke zogenaamde "ideale rijk" waar ze naar streven zal worden bestuurd door een door satan geïnspireerde kliek met een leider wiens komst is met allerlei krachten en tekenen en bedrieglijke wonderen en verlokkende ongerechtigheden.

Deze leider zal in eerste instantie beslist niet overkomen als een gevaarlijke bruut. Hij zal zich presenteren het goede voor te hebben met alle mensen. Velen zullen oprechte bewondering voor hem gaan koesteren. Hij zal zeer veel goeds tot stand gaan brengen. Alles moet immers sprekend lijken op het ware goede? Zo zeer zelfs dat hij zich kans ziet om zelfs de “uitverkorenen” te verleiden. Niemand kan kopen nog verkopen, die niet het teken van het Beest zal ontvangen. Deze figuur is dan de grote eindtijd-Esau, de supermens, de antichrist. Maar zijn val staat ook bij voorbaat vast. Zijn regering zal kort zijn:

 

Openbaring 13:5 “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

 

Straks zal onder leiding van de al eeuwen verwachte grote werelddictator, het kwaad alleen maar culmineren. Maar terwijl hij op het toppunt van zijn macht is, overkomt hem het verderf. 1 Thess. 5:3.  De Here Jezus zal hem doden door de adem Zijns mond en machteloos maken door Zijn verschijning:

 

2 Thess 2:8 …hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

 

Al die machten die de antichrist op de troon hebben gezet in Jeruzalem, zullen op een verschrikkelijke manier gaan ervaren wat het is om God te bestrijden. Het gaat satan uiteindelijk om de “troon des Heren” maar dat zal een catastrofale stap te ver zijn. Kennis van alles wat er nu gebeurt behoedt ons voor het geven van de schuld aan God voor het vele kwaad dat momenteel de wereld overheerst. Om hun doel te bereiken hebben de machthebbers geïndoctrineerde marionetten op de troon van landen gezet om hun plannen uit te voeren. Ze zullen onze hele manier van leven op de schop nemen en dat zelfs bij wet vastleggen. Als ze hun zin krijgen zullen ze alle plannen van Agenda-2030 ook daadwerkelijk uitvoeren. Als ze hun zin krijgen, want de Bijbel maakt duidelijk dat God hun satanische plannen zal dwarsbomen.

 

Openbaring 17:1-2 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.”

Er is nog steeds redding mogelijk voor allen die nog zoekende zijn:

 

Matthéüs 11:28-29-30 “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

Zijn koningschap zal niet slechts enkele tientallen jaren duren, maar eindeloos zijn. Het gaat dus niet over de periode die Hij op aarde geweest is. Dit kan niet anders betekenen dan dat deze tijd nog moet komen. 

Het zal de periode zijn waarvan de engelen na Zijn Hemelvaart gezegd hebben, dat Hij zal terugkeren naar de aarde. Het zal een periode zijn waar wij met verlangen naar uit mogen zien.