To translate this page into different languages, click here

(6) Bruggen bouwen

Esther vindt dat beide kuddes oprecht zijn. Alleen hun invalshoek verschilt. De volgzame kudde die gelooft dat zij een eigen overheid heeft, een gekozen overheid, een soevereine natie die hen vertegenwoordigt, die liefde voor het land heeft vanuit hun mandaat. Zij geloven dat het hun eigen overheid is en daarom vertrouwen ze die ook.  Dat zou ik ook doen als ik dat geloofde.  Dat is logisch. Het is dus eigenlijk een verschil van visie op je overheid.  Maar als jij gelooft dat dit een eigen overheid is dan vertrouw jij die. Misschien was dit dertig jaar geleden nog algemeen.  Maar als je deze overheid ziet als een vazaloverheid, die dus een afhankelijke natie is, aangestuurde politici, twee mandaten, twee heren met een eerste liefde op een andere plek dan het eigen land, dan is het ook terecht dat er opstandigheid ontstaat, dan is het ook terecht dat de opstandige kudde deze overheid wantrouwt.  Ook logisch. Beide zijn oprecht. De volgzame kudde is oprecht en de opstandige kudde is oprecht. Alleen de invalshoek verschilt enorm.

Esther kan dus volop begrip hebben voor die volgzame kudde, want zij snapt hoe zij denken. Maar haar gebed en haar wens is dat de volgzame kudde gaat begrijpen waarom er zo'n opstandige kudde is, want die hebben een andere invalshoek, een heel andere manier van kijken. Ook zij zijn oprecht, niet a-sociaal maar gewoon oprechte mensen met empathie. 

Als je ervan overtuigd bent dat je medemens oprecht is, dan zul je niet zo gauw aanvallen, want dan ga je niet dwingend in een winkel aanvallen met: jij MOET een mondkapje op.  Nee, je vertrouwt dat die persoon oprecht is.  Als iemand oprecht is dan val je iemand niet aan. 

Hoe moet je als christen nu omgaan met een vazaloverheid? 

Er is een Bijbels patroon in de vorm van een bezetter of vazalstaat. Dat komt in de Bijbel heel veel voor. En meestal is dat een Godsoordeel. Dan stuurde God de Moabieten of de Amorieten omdat ze ongehoorzaam zijn geweest. In negen van de tien gevallen is een vazalstaat of een bezette staat een Godsoordeel. Dus God staat in Zijn recht. (Commentaar: God doet dat om bekering te bewerken! ) Er is een gezegde: "Een volk verdient zijn leiders".  Tegenwoordig heb je geen kogels meer nodig voor een bezetting. Het gaat heel anders. De bezette staat was tijdelijk totdat God besloot in te grijpen. Hij besluit altijd in te grijpen op basis van het geroep van het volk. Het volk wordt onderdrukt, gaat weer roepen.

Zo ging het ook in Egypte. Ze roepen tot God en dan zendt God een richter. Dat is het patroon: het volk roept, God zendt een richter en dan begint het herstel.  Dit is het patroon dat je door heel de Bijbel ziet. 
Hoe moeten wij nu hiermee omgaan? Wij zijn nu een vazalstaat en we zijn dus semi-bezet en wij hebben openbaring nodig. Esther is iemand die vooruit kijkt en door veel nadenken "ziet"! Maar ze is niet sterk in openbaring, ze is geen profeet. Daar is ze gewoon niet sterk in, zegt ze. Hier maakt Esther dezelfde denkfout als toen ze het over genezingen had.  Ze hoeft in deze dingen niet sterk te zijn.  Het tijdperk van profeten is afgesloten met de komst van Yeshua:
Hebreeën 1:1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Lukas 16:16 De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan.

1 Petrus 1:10-12  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Het zijn deze profetieën die we niet moeten verachten. 1 Thess. 5:5 ) 

Esther kan wel vragen aan God stellen: "Welke kant zal het opgaan Heer?.  Gaan we richting de werkelijke bezetting in Nederland? Wordt het nog erger? Of gaan we weer richting een eigen soevereine staat?"  Als we richting de bezetter gaan dan moeten de kerken gaan anticiperen  op ergere tijden.  Dan moet je eigenlijk maatregelen gaan nemen.  Hierover is openbaring nodig. Gaan wij toch door naar een eigen overheid dan moet de kerk uitzien en bidden om een richter.  Want er zijn richters nodig om weer naar die fase van een eigen overheid te komen.  Ook een belangrijke vraag: hoe lang duurt het nog voordat Yeshua terugkomt?  Gaan wij nog een menselijke richter meemaken voordat de hemelse Richter komt?  Ik kan alleen maar de vragen stellen. Ik heb hier gewoon geen antwoord op.  Hoe lang krijgen we nog menselijke richters voordat de hemelse Richter komt?  Gaat dit nog gebeuren?  Ik vind wel dat de rol van  richters en bidders mooi. Richters zijn de vrucht van bidders.

Maar wat doen die bidders wel eens als er een richter opstaat.... dan zeggen ze "hé, je moet bidden jòh!" Mozes komt bij het onderdrukte volk op basis van hun gebed  en dan moet hij ze ervan overtuigen dat God hem gestuurd heeft. Dus bedenk wel, als er een richter opstaat, herken je hem dan?  Ook Yeshua werd niet herkend, hoewel ze erop zaten te wachten.  Ze zaten op de Messias te wachten en Hij werd niet herkend.  Dus uitzien naar richters, maar herken ze ook als ze er zijn.  We moeten uitzien naar de Richter Yeshua van het Koninkrijk van God en niet meer bouwen aan aardse koninkrijken, want dat is Babel. Gods Koninkrijk is niet van deze wereld. Er zullen richters komen, maar dat zijn valse messiassen die de weg bereiden voor de antichrist.  Het is uiterst belangrijk dat we die herkennen.  

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.


Moet een richter christen zijn?

Dat is een vraag waarover je bij de koffie maar eens van gedachten moet wisselen(Een richter weet dat er Iemand boven hem staat, zoals eerder gezegd bij "dienaresse van God" Rom. 13:4Het kan gewoon een heidense koning zijn hoor! 

Spreuken 21:1 Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken,
Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.

Toen Esther zich ervan bewust werd dat wij te maken hebben met een vazaloverheid - en ze hecht heel erg aan haar vaderland - heeft ze een afscheidsbrief geschreven aan haar vaderland.  Ze heeft echt geschreven aan de zee, de rivieren en de klei, de grond en het vee, dus echt aan het land, aan de grond!  
Die brief is geplaatst op een platform "omroep Nederland" (?) en hij is ook op haar website geplaatst.  Ze heeft ook een brief geschreven aan Koning Willem Alexander. Die brief staat ook op haar website.  Ze heeft die brief ingestuurd met een kopie van "afscheid van mijn vaderland".  Je kunt hem een brief sturen, of hij het leest weet ze niet.  Esther heeft de koning altijd nog hoger staan dan de overheid. 

Laten we ons richten op de hoogste Koning der Koningen! 

Esther heeft met deze "preek" gehoopt dat je voor de polarisatie die er is, die door families gaat, door bedden gaat, begrijpt. Dat je weet hoe het komt dat iemand zo denkt. En ten diepste heeft het te maken met het feit dat iemand zijn eigen overheid die hij ziet wil vertrouwen en een ander ziet dat niet.  Dat geeft die polarisatie. Als je het alleen maar begrijpt en ervan uitgaat dat elke persoon oprecht in deze zaak staat, dan bevecht je elkaar ook niet meer.  Esther hoopt dat ze dit heeft kunnen overbrengen.  Heb begrip en respect voor de ander, bevecht elkaar niet en houd ruimte voor deze twee stromingen. Laat ze maar gewoon naast elkaar bestaan. Als de overheid een zondebok aanwijst moeten alle bellen bij je gaan rinkelen.  Want dan is er echt alarm. Esther sluit af met een gebed.  

Commentaar:  Esther heeft een goed inzicht in de structuur van de overheid en wat dat betreft is haar betoog leerzaam!  We missen echter de rol van het huidige Israël met betrekking tot het beleid van de overheid.  Er komt namelijk een gericht waarin de naties, dus ook Nederland,  door Yeshua ter verantwoording worden geroepen over hoe ze met "de minste broeder" zijn omgegaan. Mattheüs 25:31-46

Ook is het Bijbels Israëlisch bestuur niet één op één met een Nederlandse overheid te vergelijken, omdat onze overheid een democratie is, waarin ook goddeloze of satanische krachten dezelfde medezeggenschap hebben. Dat maakt dat er voortdurend compromissen gesloten moeten worden met het kwade. Dat kan nooit Gods bedoeling zijn.  Het gebruik van het woord "oprecht"  dat in dit verband vaak wordt genoemd, is een humanistische denkwijze buiten het geloof om. God vraagt niet van ons om buiten Hem om een regering te vormen, als men maar oprecht is.  In Gods Koninkrijk  is het criterium: is iemand wedergeboren. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Men verlangt meer naar de "veilige traditie" van God, Nederland en Oranje, dan naar het Koninkrijk van Yeshua, dat op doorbreken staat. De weeën in deze wereld nemen alleen maar toe.

We hadden vanaf het begin erop moeten toezien dat overheidspersonen zich ervan bewust zouden zijn dat God boven hen staat en dat ze de onderdanen in staat moeten stellen rustig en stil hun geloof te belijden.  Maar dit is onmogelijk in een democratie, waarin de wil van het volk bovenaan staat. Hoewel de "wil van het volk" ondanks de uitgangspunten vervangen is door de wil van buitenlandse "grootheden", zoals Esther ons terecht duidelijk maakte.

Wij hoeven niet te bidden om een richter, want onze Richter is Yeshua de Messias. "Nog éénmaal zal Hij komen, als Richter van 't heelal" zingen we in een lied. Om Zijn komst kunnen we bidden. De ontwikkelingen laten zien dat het koninkrijk van satan wereldwijd wordt opgebouwd, door middel van een totaal contrôlesysteem, door genetische manipulatie van ons door God gegeven DNA. We zullen weldra niet meer kunnen kopen of verkopen.  Het is ook jammer dat in dit verhaal weinig gezegd is over de verregaande gevolgen van de testmethodes en vaccinaties, waardoor zelfs onze hersenen computergestuurd kunnen werken. Dit zorgt ervoor dat we gewillig gehoorzaam zijn aan het antichristelijk bewind dat wel één boven zich heeft staan, maar dan wel Gods tegenstander. De koningen der aarde maken deel uit van Babel.

Psalm 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3. Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Dit zijn de dingen waarop kerken hadden moeten anticiperen, maar veelal worden de gelovigen zoet gehouden met alleen de troostende, bemoedigende teksten uit de Bijbel die juist bedoeld zijn voor hen die de strijd voeren tegen de aanvallen van de duisternis. 

Er zal een splitsing komen in ons land, maar het speelt in alle landen. Het is de splitsing waarbij we geen begrip moeten hebben voor degenen die de  kant van de duisternis kiezen.  Ja, er komt strijd wereldwijd! De strijd waarin Yeshua ons is voorgegaan. 

Deze splitsing: 
Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.


Twee kampen Mahanaïm

De strijd die in Genesis 3:15 is begonnen komt tot een climax. 

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

 

In die strijd krijgen we te maken met de toorn van de satan! De strijd van Gen. 3:15 waarbij beloofd wordt dat de kop wordt vermorzeld, maar de hiel/de VOET verwond zal worden,  gaat door.    עָקֵב aqev - hiel

 

Psalm 41: 10 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at,

heeft zich tegen mij gekeerd.  (41:10 heeft … gekeerd - Letterlijk: heeft tegen mij een hiel groot gemaakt.)  עָקֵב aqev – hiel omschrijving Strong: een instrument van aanval

 

Efeze 1:22: En Hij heeft alle dingen aan Zijn VOETEN onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente.

 

Rom. 16: 20 alles wordt onder Zijn VOETEN gesteld, de God nu des vredes zal WELDRA DE SATAN ONDER UW VOETEN VERTREDEN en dan tenslotte de tekst uit

 

Openbaring 12:17

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. –

 

 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16:33

Maak jouw eigen website met JouwWeb