Door toedoen van dwaalgeesten

Valse leraren hebben het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich gelaten. Ze hebben een keuze gemaakt tegen God en zijn handlangers van satan geworden. En zo zijn er vele predikers die zich voordoen als Godgeleerden, maar spreken als de draak. (Openbaring 13:11

Johannes zegt het zo: “1 Johannes 2:19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn”.  Mede door toedoen van allerlei dwaalgeesten leven vele ‘christenen’ in volledige onwetendheid over Gods plannen met onze aarde en over de ware bedoeling van het Koninkrijk van God.

De verachting van Gods Woord en afgoderij nemen hand over hand toe. De tarwe zal spoedig gereed zijn voor de graanschuur. De tarwe en het onkruid, welke vanaf het eerste tijdperk tot heden naast elkaar zijn opgegroeid, zal worden geoogst. Met alle macht richt de valse gemeente haar aandacht op de plannen van K.laus Sch.wab en trawanten en heulen ze mee zoals ook in Nederland te zien is getuige de rol van de partijen die zich christelijk noemen. Maar er komt een moment in de nabije toekomst dat de tarwe en het onkruid niet meer naast elkaar zullen groeien. Niet langer zal het onkruid de zegeningen van God ontvangen vanwege de aanwezigheid van het koren, omdat het tarwe weggenomen zal worden en de toorn van God zal worden uitgegoten in het zesde zegel. Gelukkig zijn er vandaag nog vele gelovigen die zich niet door allerlei kerkelijke en politieke dwaalgeesten, die onder invloed staan van de satanische G.reat R.eset kliek en door hen geïntroduceerde genderwaanzin, laten beïnvloeden en trouw blijven aan Gods Woord.

Daniël 12:10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

De terreur gaat de hele wereld over. Dit tijdperk zal er in eindigen, dat God de hele aarde zal doen schudden en een oordeel zal uitspreken over allen die liefdebanden hebben aangeknoopt met de macht van het geld (de Mammon) en de wereld van de duisternis.

 

Het lijkt wel alsof er een heel leger aan demonen op aarde is neergedaald

 

Vacantie natiedwang is gewetensdwang en schendt de lichaamsvrijheid van een ieder. Het berooft mensen van hun persoonlijke vrijheid en door deze vacantie naties aan te nemen verliest de mens de zeggenschap over eigen lichaam en geest. Mensen worden geïnjecteerd met een aanvalswapen, gericht op onze cellen om zoveel mogelijk schade aan te richten. De gevestigde media en overheid worden volkomen kritiekloos gevolgd terwijl berichten van tientallen echte wetenschappers steevast worden weggezet als complottheorieën. De hele wereld werkt met één stem om alle mensen op aarde te vacantie neren, precies zoals B.i|| Khates voorspelde dat zou gebeuren. Inmiddels is het volkomen duidelijk dat het niet om vacanties gaat maar om genetische manipulatie. Dag na dag sterven er mensen die waarschijnlijk nu nog gewoon in leven zouden zijn geweest als ze zich niet hadden laten overhalen de spuit te nemen.

Stand 14 augustus 2021

 

We leven te midden van Bijbelse profetieën die in vervulling gaan. Het lijkt wel alsof er een heel leger aan demonen op aarde is neergedaald.Overal wordt verwarring gesticht en elke keer als de leiders hun mond open doen vliegen de leugens ons om de oren. Er is sprake van een opeenvolging van regelrechte leugens en verzinsels die worden gebruikt om verreikende beleidsbeslissingen te rechtvaardigen die in de loop van de afgelopen 18 maanden letterlijk het leven van mensen wereldwijd hebben verwoest. "Nepwetenschap" wordt gebruikt om illegale dwangmaatregelen te rechtvaardigen. 

Velen vragen zich af waarom er geen uitvoerige openbare debatten worden gevoerd over de dwangmaatregelen die door de overheden aan de wereldbevolking worden opgelegd. Het antwoord is simpel: er wordt door een bende satanische machthebbers een plan uitgevoerd om de hele wereldbevolking te onderwerpen en daar passen openbare debatten niet in.

Ondanks de voortdurende propaganda om zich te laten vacantie neren die dagelijks de huiskamers binnenkomt, blijken er toch nog heel wat mensen die er welbewust en weloverwogen voor kiezen zich niet te laten inspuiten met de aan hen opgedrongen experimentele m.R-.N-.A-Kovid-19  in.jectie, die onder de misleidende benaming “vacanties” wordt opgedrongen. Er bestaat absoluut geen enkele noodzaak voor deze vacantie naties. Het zijn maatregelen die als onaanvaardbaar en immoreel moeten worden aangemerkt. Een groot aantal vooraanstaande wetenschappers en artsen waaronder dokter Simone Gold, roepen op om het vacantie neren stop te zetten. Dr. Chris Shaw, een expert in neurologie, vacanties en de effecten van toxische elementen (vooral omdat ze verband houden met autisme) waarschuwt dringend voor de neurologische schade die wordt veroorzaakt door injecties met spijker-eiwitten die als 'vacanties' worden bestempeld.

De Amerikaanse cardioloog en internist Peter McCullough, die hoofdredacteur is van twee medische tijdschriften, zegt dat gedwongen massavacantie natie van mensen zal worden gezien als één van dodelijkste medische fouten uit de geschiedenis. “Op allerlei plekken – van overheidsagentschappen tot scholen en universiteiten – worden mensen verplicht om zich te laten vacantie neren, hoewel daar geen uitbraken zijn. Het vacantie is helemaal niet veilig,” benadrukte McCullough. “Mensen krijgen hier geen informatie over. Er wordt simpelweg gezegd: ‘Neem het vacantie’. Het lijkt haast alsof dit gaat over gehoorzaamheid, dwang of controle. De bevolking wordt in feite gedwongen een prik te halen.”  Deze oproepen worden onderdrukt door de mainstream media en genegeerd door de officiële autoriteiten. Mocht er op termijn inderdaad sprake zijn van massale sterfte door de vacantie naties zoals diverse vermaarde deskundigen beweren, dan zullen de verantwoordelijken hiervoor nooit toegeven dat dit door de vacanties komt want dan kunnen ze beschuldigd worden van genocide en daar staat de doodstraf op.

 

Jorge Mario Bergoglio ‘Paus Franciscus’ noemt vacantie neren "een daad van liefde."

De Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) laat regelmatig van zich horen en wat hij zegt past allemaal in het straatje van de klimaat sekte, de N.ieuwe W.ereldorde en de G.reat R.eset van K.laus Sch.wab, de reïncarnatie van nazi-arts Dr. Mengele. Bergoglio is ook groot voorstander van het formeren van een nieuwe godsdienst, een Wereldkerk waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn en waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. Bergoglio heeft samen met enkele medeprelaten, waaronder Kardinaal Maradiaga, een videoboodschap gelanceerd waarin wordt opgeroepen om zich te laten injecteren met de experimentele m.R.N.A Khovid-19-in.jectie. Hier volgt een citaat wat de site ‘Restkerk nieuws’ daarover schrijft: “Bergoglio noemt het een daad van “liefde” en kraamt in de video niets anders dan leugens uit. Dankzij Gods genade en het werk van velen hebben we nu vacanties om ons te beschermen tegen Khovid-19. Ze brengen hoop om de p(l)andemie te beëindigen, maar enkel als ze toegankelijk zijn voor allen en we samenwerken met elkaar.

Dit zijn geen echte vacanties, maar ex.perimentele in.jecties waarbij de Neurenberg Code van 1947 en tal van andere verdragen worden overtreden. Nazidokter Joseph Mengele zou blozen! Vacantie is een “daad van liefde” voor onze corrupte politieke (vrijmetselaars) leiders die ons met dat vacantie willen uitmoorden. Bergoglio maakt zelfs duidelijk met de term “samenleving verbeteren” dat het om eugenetica draait.

Kardinaal Maradiaga kraamt dezelfde leugens uit: “De geautoriseerde vacanties zijn effectief en zijn hier om levens te redden. Ze zijn de sleutel tot de weg van persoonlijke en universele genezing.” Ook de andere bisschoppen vertellen gelijkaardige onzin. Ze liegen dat ze zwart zien.

En uiteraard werd de uitspraak van de anti-paus Bergoglio onmiddellijk opgepikt door de mainstream media: “Paus zegt dat vacantie een daad van liefde is.”  Velen geloven dat Bergoglio, de Valse Profeet is, de handlanger van de Antichrist!

Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Dat gebeurt door middel van afgedwaalde herders, door het manipuleren van de media en door de diverse satanische samenzweringsorganisaties. Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie. Ze spreken over het "Ware Licht" dat zal komen maar het is niets anders dan satans misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het echte Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, Gods koninkrijk op aarde onder leiding van Jezus. Hij is de enige die kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"

Het christendom lijkt zich meer en meer over te geven aan een cultuur die verzadigd raakt met antwoorden uit de occulte wereld. Ze weten de ware God niet meer te onderscheiden van een heel leger aan valse goden en afgoden. Ook in Laodicéa waren ze, op een enkeling na,  Jezus’ liefde kwijt. Toch bleef Jezus’ roepstem uitgaan, omdat er mogelijk ook in deze gemeente nog een enkeling te vinden zou zijn, die Hem toch nog een plaats in zijn hart wilde geven: Indien iemand naar mijn stem hoort”. Ook in onze tijd lijkt het alsof er nog maar enkelen zijn die Zijn stem horen. En hen is toegezegd dat zij met Hem op Zijn troon zullen zitten en dat zij in Zijn heerschappij zullen delen. De uitspraak van Jezus, dat Hij de gemeente van Laodicéa uit zijn mond zal spuwen is niet een waarschuwing, maar iets dat Hij zal doen. De gemeente van Laodicéa lijkt voor Jezus een misselijkmakende zaak. Natuurlijk zijn er ook in de hedendaagse kerken en gemeenten eerlijke kinderen Gods te vinden die Gods Woord serieus nemen en in afwachting leven van de terugkomst van Jezus. Vandaag lijken echter velen aangetast door de lauwe geest van Laodicéa.

 

Regeringen over de hele wereld gebruiken de p(l)andemie om massale angst aan te jagen

 

Onder hen is ook de Canadese dictator Justin Trudeau. Deze G.reat R.eset trekpop deed zorgwekkende uitspraken tijdens een campagnebezoek in Calgary. “Als je niet gevacantie neerd wilt worden, dan is dat je keuze. Maar denk niet dat je dan in een vliegtuig of een trein kunt stappen,” zei Trudeau, terwijl op de achtergrond gejuich klonk. Volgens hem brengen mensen die zich niet laten in.enten vacantiegangers in gevaar. “Ik wil dat jullie met je buren en vrienden praten. Praat met mensen die nog twijfelen om zich te laten vacantie neren. Zeg tegen ze dat ze zich moeten laten vacantie neren, zodat we onszelf beschermen, onze gemeenschappen beschermen en onze kinderen beschermen, die nog niet de vacantie konden krijgen. Dat is wat we moeten doen,” aldus premier Trudeau. Bekende geluiden trouwens die ook in Nederland regelmatig te horen zijn.

Justin Trudeau

 

Zijn speech doet veel wenkbrauwen fronsen. “In Canada is de nieuwe Hitler opgestaan. En ik bedoel dat absoluut letterlijk. Een ijzingwekkende newspeak speech waarin Trudeau de meerderheid probeert te overtuigen dat apartheid en fascisme democratisch zijn,” schrijft onderzoeksjournalist Patrick Savalle.“Ik vraag me af wat schokkender is: een premier die dit voorstaat of mensen die juichen wanneer dit wordt gescandeerd,”  voegt jurist Raisa Blommestijn toe. 

“Daarbij lijkt het begrip van het idee van ‘vrije keuze’ bij veel mensen volledig zoek: een keuze is per definitie niet ‘vrij’ als allerhande negatieve consequenties – zoals niet reizen per trein of vliegtuig – volgen.  Dat beïnvloedt de keuze en is een vorm van indirecte dwang.”  Regeringen over de hele wereld gebruiken de Khovid-19 p(l)andemie om massale angst aan te jagen met hulp van gekochte hersendode figuren uit de reguliere media.

Australische politicus en bisschop zeggen dat het afgelopen moet zijn met de slavernij.

Bisschop Mar Mari Emmanuel uit Australië hield op 15 augustus een donderpreek. Hij veroordeelde de ‘doelbewuste kwaadaardige acties’ van de geheime genootschappen achter deze ‘p)l)andemie’: “Stop met het tot slaaf maken van mensen,” sprak de bisschop. “De leugens moeten afgelopen zijn. Het moet afgelopen zijn met de lockdowns. Dit is slavernij. Het moet afgelopen zijn met ‘co.lona’. Het kan eenvoudig worden behandeld met bewezen effectieve medicijnen, niet met ongeteste experimentele zogenaamde vacanties die met kwade bedoelingen zijn gemaakt. Laten B.i|| G.ates, de Ro.ckefellers, de Ro.thschilds, Kl.aus Sch.wab en Geo.rge S.oros zich er zelf mee prikken,” riep de bisschop.

Foto: Bisschop Mar Mari Emmanuel (Videostill YouTube/Christ The Good Shepherd Church)

“Dwing mensen niet om zich te laten vacantie neren vanwege ‘veiligheidsmaatregelen’. Is er iemand onder jullie die mans genoeg is om op te staan en de waarheid te spreken, ook als dat betekent dat je eruit wordt getrapt?

Zijn jullie allemaal lafaards? Heeft geld jullie verblind?”

Eind juli hield bisschop Mari Emmanuel een preek waarin hij zei dat het co.lonavi.rus ‘gewoon een ander soort griep is, niets meer en niets minder’. Ook zei hij dat er meer mensen sterven door het vacantie dan door co.lona.

De Australische politicus George Christensen eiste tijdens een speech in het Parlement van Australië het opheffen van alle co.lonamaatregelen en het herstel van vrijheid in Australië. “Op 3 december 1854 vond in goudmijnstad Ballarat in deelstaat Victoria een gewapende burgeropstand plaats, ook wel bekend als de Eureka Stockade. De inwoners van de stad stonden op tegen tirannie en verdrukking. Het afgelopen weekend stonden mannen en vrouwen in dit land opnieuw op tegen tirannie en net als bij Eureka zetten de autoriteiten schandelijk genoeg wapens in en werden Australiërs beschoten." De politicus zei achter de betogers te staan en te zullen strijden voor hun rechten en vrijheden. “We hebben genoeg van alle beperkingen. Wij, het volk, willen onze vrijheid terug. Wij eisen dat er geen lockdowns meer komen en dat er geen avondklok meer komt. Wij eisen dat er geen m.ondka.pjesplicht meer komt en dat de staatsgrenzen niet meer worden gesloten. Wij eisen dat er een einde komt aan privacyschending en dat er niet langer wordt gediscrimineerd tussen ge-vacantie neerde en onge-vacantie neerde Australiërs. Wij eisen dat onze vrijheid wordt hersteld en dat vreedzame betogers – vaderlandslievende, vrijheidslievende mannen en vrouwen – nooit meer worden beschoten in dit land,” aldus de politicus.

Bij protesten wordt inmiddels met rubberen kogels op de demonstranten geschoten, als die niet eerst compleet in elkaar zijn getrapt of gearresteerd. Australische truckers hebben aangekondigd het land vanaf 31 augustus helemaal plat te gooien, net zolang totdat de regering is afgetreden of ten val is gebracht.

Voetbalfans mogen van de machtswellustige demissionaire minister Hugo de Jon.ge niet gaan staan, maar gaat zelf staan als zijn club scoort

Demissionair minister Hugo de Jon.ge vindt dat de co.lonaregels in voetbalstadions niet altijd goed nageleefd worden. Ligt de uitspraak van Rutte “Bek houden” (video verwijderd) nog steeds vers in het geheugen, nu mogen de voetbalsupporters van De Jon.ge niet van hun plaats af. "Geplaceerd betekent gewoon op je kont zitten en dus niet met zijn allen op een kluitje gaan staan.”

De machtswellusteling gaf een ‘duidelijke waarschuwing’ aan de KNVB, dat wanneer de voetbalsupporters bij de volgende wedstrijden niet netjes op hun stoel blijven zitten, dat reden kan zijn om de maatregelen weer aan te scherpen. Steeds opnieuw blijkt dat de dwangmaatregelen die ze de bevolking opleggen door henzelf met voeten worden getreden want De Jon.ge was zelf aanwezig bij het competitieduel tussen Willem II en Feyenoord en zat zelf niet ‘op zijn kont’ toen hij Feyenoord op 0-2 voorsprong zag komen. En maar lachen daar achter de coulissen in Den Haag hoe ze het Nederlandse volk met hun imbeciele argumenten waarvoor geen enkele rechtvaardiging geldt, allerlei dwangmiddelen opleggen.

De Jon.ge heeft openlijk erkend dat de maatregelen die hij helpt uitvoeren, buiten zijn controle liggen. Gezond Verstand 28 juli 2021 meldt daarover: “Hij is onverdroten als trekpop bezig opdrachten uit te voeren. Dat maakte hij duidelijk in verband met wat hij de noodzaak noemde om het ‘kwalijke vi.rus’ in de wet te registreren als een klasse A-pathogeen. Er zou anders geen manier zijn geweest, zo zei hij, om de maatregelen uit te voeren. De klasse A-status was dus een voorwaarde voor de maatregelen. Alles wat we in het afgelopen anderhalf jaar hebben meegemaakt hing ervan af. Dus deze classificering heeft anders dan men zou mogen aannemen en in strijd met de bedoeling van classificatie, niets te maken met de aard van het vi.rus, die niet in de verste verte in de buurt komt van de eigenschappen van ebola, of de pest, of cholera-voorbeelden van de andere pathogenen in die bijzondere klasse A-categorie.” Dat is de man die niet eens in staat is om wetenschappelijke onderzoeken te lezen.

 

Ook is De Jon.ge voorstander van boostershots maar dit is volgens de gerenommeerde deskundige Dr Robert Malone, niets anders dan een versneld proces om tot de.po-pulatie te komen. “Voor iedereen die oplet, is het nu overduidelijk dat de hele khovid "plandemische" zwendel een wereldwijd ontvolkingsplan is. Wat de machthebbers en hun trekpoppen echter niet hadden verwacht, is het snelle ontwaken van de waarheid die zich nu als een lopend vuurtje over het landschap van geneeskunde en wetenschap verspreidt. We zijn op een kantelpunt beland. De mensheid ontwaakt in een steeds sneller tempo, dus nu proberen de globalisten mensen zo snel mogelijk uit te roeien om de verspreiding van de waarheid te stoppen. Zelfs World Health Organization (WHO) is tegen deze boosterprikken.

Wij hebben te maken met politici die de vuile plannen van Kl.aus Sch.wab uitvoeren en een bende farmaceuten die de KHOVID-nepp(l)andemie gebruiken om daarmee miljarden winst te maken. Waar wij op afstevenen is een technocratische tirannie. Nederland functioneert niet meer als een rechtsstaat. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt met geweld de kop in gedrukt. Op enkele uitzonderingen na stemt de oppositie massaal mee met de regeringspartijen.

Demonstratie voor vrijheid in Amsterdam

 

Artikel overgenomen van de Heer Ter Horst

Maak jouw eigen website met JouwWeb