To translate this page into different languages, click here

(2) Twee groepen, twee wereldbeelden

Esther schaart zichzelf min of meer onder de opstandige kudde. Alleen wat betreft het punt "ziekteverloop Covid" zit ze er wat tussenin. Ze vindt het verloop van de griep ernstiger dan gewone griep. Het al of niet vertrouwen van de overheid speelt een grote rol.  De angst voor de dood maakt mensen bereid om allerlei maatregelen te volgen. Wij zien hierin ook een tactiek van satan om de mensen aan hem gehoorzaam te maken. De Bijbel noemt dat ook "slavernij" door angst voor de dood:

Hebreeën 2:14, 15 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,  allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

We vroegen ons af of Esther deze Corona pandemie een leugen zou noemen. Want het is duidelijk dat er een leugengeest over de wereld wordt uitgestort. Dit komt ook van de vader der leugen die achter deze hele ontwikkeling zit. We kennen het Bijbels uitgangsprincipe DE STRIJD TUSSEN WAARHEID EN LEUGEN

in hoeverre zijn de cijfers van het  Centraal Bureau voor de Statistiek  de waarheid, waar ze vanuit gaat? Heeft het RIVM eigen statistieken of gaan ze uit van de CBS statistieken? De PCR-testen zijn duidelijk bedoeld om meer besmettingen te kunnen registreren om het zogenaamde vaccin te rechtvaardigen. De mensen moeten bang worden dan willen ze zich wel laten vaccineren. 
Beide groepen zijn volgens bovenstaande tabel het er over eens dat China de schuldige is. Maar wat deden die Amerikaanse soldaten daar in Wuhan? Dat de besmetting is gekomen via Bijbels onreine dieren is waar. Esther zegt dat we de waarheid nooit zullen weten. Maar God laat alles aan het licht komen en wil dat wij de zonde ontmaskeren:

Efeze 5:11, 12 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Het enorme pijnpunt is nog een andere schuldige. En dat is "de opstandige kudde".  Die houden zich niet aan de richtlijnen.  Voordat de zaak echt escaleert tot oorlog is er het voorstadium "tweedracht" of "verdeeldheid".  Bij verschil van mening is er nog geen tweedracht. Tot op zekere hoogte is dit nog te hanteren.  Nu is er al tweedracht vanaf het Paradijs en in bepaalde omstandigheden wordt het smeulende vuurtje een brand. Eigenlijk kun je dit onderwerp niet los zien van de tekenen van de tijd die de Bijbel aangeeft. 

Esther vindt een verschil van mening geen punt, maar het kan je wel verdrietig maken. Het is ook niet Gods bedoeling. De Bijbel roept juist op tot eensgezindheid:  Romeinen 12:16, 15:5; Fil. 2:2; 1 Petrus 3:8.  Eénheid kan er alleen zijn op grond van de Waarheid. Je kunt ook een schijnéénheid hebben, waarbij de één wat inlevert van de waarheid om met de ander één te kunnen zijn. We zien dat in de diplomatie en het polderoverleg, in het samengaan van kerken, enz. enz. Dat is niet de eensgezinsheid die God voor ogen staat. Die eensgezindheid kan alleen maar werkelijkheid worden in Yeshua. 

Laten we eens kijken naar het Hogepriesterlijk gebed dat Yeshua, die de Waarheid is, uitsprak vlak vóór Zijn sterven:

Johannes 17:19-22  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;

Het is deze éénheid waarnaar we ons moeten uitstrekken, zonder te schipperen met de waarheid.  Verschil van mening wordt pas problematisch als een andere mening wordt opgelegd. Dan is er sprake van tweedracht of om met een ander woord te spreken "dwang". 

Satan maakt gebruik van dwang om mensen onder slavernij te brengen. Wie verslaafd is aan drank, drugs enz. enz. ervaart een geestelijke dwang vanuit de duisternis. Israël was in Egypte in slavernij omdat ze dwangarbeid moesten verrichten:

Exodus 6:5 Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. 

Adam en Eva kwamen als vrije mensen op deze wereld, maar werden slaaf van satan. 

Is de overheid te vertrouwen met heel zijn pakket aan maatregelen?

Het omslagpunt in de Coronacrisis was 1 december 2020, toen de regels van afstand houden en van het dragen van een mondkapje, die tevoren een advies waren, werden opgelegd.  Toen was er sprake van dwang en als dat ingaat tegen je overtuiging dan is dat slavernij. Het gaat hier om dwang die was voorgeprogrammeerd in het "Covid stappenplan".  

rechts ←→ links

homo ←→ hetero

man ←→ vrouw

christendom ←→ islam

gelovig ←→ ongelovig

De tweedracht die is ontstaan heeft niet te maken met de meningsverschillen die er al lang bestaan, zoals aangegeven in het rijtje links. Deze tweedracht gaat juist door al deze groepen heen.  We hoeven niet volgzaam aan de overheid te zijn, die zijn wetten uitvaardigt in volgzaamheid aan krachten in deze wereld die dépopulatie en manipulatie van het klimaat propageren. Een overheid waarvan een "christelijke Balkenende" een afgodsbeeld van Baphomet overhandigde bij de overdracht van het premierschap. Een afgod die een ereplaats kreeg in het torentje, waarvan de demon ongetwijfeld zijn invloed op het beleid uitoefent.

Tegenstellingen

Bovenstaande klassieke tegenstellingen worden omgebogen naar nieuwe tegenstellingen, zoals rechts weergegeven. Esther spreekt uit dat als iemand van zijn inkomen afhankelijk is dan moet hij wel de overheid volgen, al is het tegen zijn principe in. 

Dan zal hij ook de vaccinaties moeten nemen. Maar..... waar is dan de standvastigheid in het geloof?  Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd door iemand die niet de overheid volgt omdat hij ook niet met zijn inkomen daarvan afhankelijk is. Zo iemand is vrijer om een keuze te maken.  Maar het blijft niet bij inkomensafhankelijkheid. Ook de gezondheidszorg en en het onderwijs enz. zullen op de duur een vaccinatiebewijs vragen. Nu het moeilijk wordt zouden we verwachten dat de herders, en dan bedoelen we nu niet de overheid, maar de kerkelijke herders van zich zouden laten horen. We zijn immers vrij in Christus? Maar de schapen worden aan hun lot overgelaten.  

Hoe komt het dat de één de overheid vertrouwt en de ander niet? Esther leest een artikel voor dat ze eerder geschreven heeft waarin staat dat onze sociale integriteit wordt aangetast. De één past zich aan en de ander verzet zich. De één voelt zich veilig, hij kan zeggen dat hij anderen niet besmet. Hij denkt dat de wereld door hem een stuk veiliger is, door hem zijn er minder zieken en doden. Dat moet een goed gevoel geven. Zij worden bewierookt als dat deel van ons land dat zijn verantwoordelijkheid neemt. Ze worden "helden" genoemd. Deze gehoorzame kudde weet dat zij de goede kudde is. Ze horen gelukkig niet bij de opstandige kudde. Die is a-sociaal, onverantwoordelijk, en houdt geen rekening met de kwetsbare medemens. De volgzame kudde voelt zich voldaan en de opstandige kudde lijdt tot in het diepst van haar ziel (aldus Esther). 

Er lijkt een onoverbrugbare kloof tussen beide kuddes. De volgzame kudde houdt een goede relatie met de "herders", maar de opstandige kudde heeft dat niet. De "herders" tonen ook alleen maar affectie voor de volgzame kudde. De volgzame kudde gaat tevreden zijn weg in de veronderstelling dat zij de wereld redden. De opstandige kudde wacht het lot van "buigen of barsten". Velen zullen zich moegestreden buigen en hun aanpassingsvermogen zal het winnen van hun opstandigheid.  Ze gehoorzamen met tegenzin. Maar anderen zullen zich niet aanpassen en uiteindelijk breken.  De opstandige kudde zal moeten leven in een wereld die voor haar is gecreëerd, maar gaat daar wel aan kapot. Als hun strijdlust is gebroken vinden ze rust in hun verdriet. Esther probeert begrip te laten voelen voor die opstandige kudde, die evenals de volgzame kudde lijdt. 


Esther heeft een vraag gesteld aan de "herders": "Herders" - politici raakt u dit?  Of  blijft u alleen maar boos op de opstandige kudde?" Een kudde die maar niet bereid is bang te zijn voor een virus. Ze willen straks ook geen vaccin. Ze zijn geen overtreders van de burgerlijke wetten. Hun misdaad is dat zij normaal sociaal gedrag zijn blijven vertonen, wat de volgzame kudde heeft moeten afleren. De opstandige kudde is niet a-sociaal, men is trouw aan het "mens-zijn".  Herders wat gaat u toch met deze schapen doen? Heeft u nog empathie voor deze schapen, of blijft u de volgzame kudde opzetten tegen de opstandige kudde?  

Maak jouw eigen website met JouwWeb