Openbaring 17 en onze tijd

Openbaring 17 De hoer op het beest

Op 6 november 2021 naar een dienst van Shamar livestream geluisterd. Spreker was Gerard van Amerongen.

Het ging over Openbaring 17.  De ontwikkelingen van deze tijd werden realistisch besproken, uitgaande van Gods Woord.  (zie link onderaan)

Het begon met een tekst waarin de huidige verblindheid en leugencultuur verklaard wordt:


Basisbijbel:

Romeinen 1:24-25 Daarom gaf God hen in de macht van hun eigen slechte gedachten. Daardoor gingen ze ook heel verkeerde dingen met hun lichaam doen: ze kregen heel verkeerde ideeën over seks. En dat kwam doordat ze Gods waarheid vervingen door leugens. In plaats van God te aanbidden, aanbaden ze dat wat door Hem gemaakt was. Maar juist God Zelf moeten we voor eeuwig prijzen! Amen! Zo is het!

HSV

Romeinen 1:24-25 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper,

Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.


De tijd van nu werd vergeleken met Openbaring 17 en hij noemde hoe alle regeringen dezelfde taal spreken en een eenheid gaan vormen. En de religies gaan daarin voorop. De Schrift heeft ons dat voorzegd. Zijn ogen werden geopend toen hij het boek van de Club van Rome had gelezen dat er een machtsstrijd aan de gang is om tot één wereldregering te komen zonder God en een wereldreligie zonder Yeshua/Jezus. De paus werkt daar aan mee en zit nu in Glasgow bij de klimaatbeheersing en hij wil dat we een sabbatsdag houden en alles een dag stilleggen op deze planeet en dat moet de zondag zijn. Hij noemt het een sabbatdag, maar houdt zich niet aan de zevende dag en alle zondagsreligies zullen het geweldig vinden.

De spreker had een verrassende uitleg over de 10 koninkrijken.

Hoe donker het ook is in de wereld, het licht blijft branden en de duisternis zal verdwijnen. Maar luister naar HEM, Gods Zoon, Yeshua haMashiach en niet naar de leugengeest van religie en politiek: De hoer op het beest.

De media verspreidt de PR leugens.

Yeshua/Jezus mag niet meedoen, want anders kun je niet tot één wereldregering komen.

Hij noemde Psalm 2 als het om de machthebbers gaat, die zonder God deze wereld willen regeren. Maar al die machthebbers van nu maken de maat van de zonde vol (Babel), maar God is en blijft de Almachtige en de Alwetende en ze kunnen niets buiten Zijn Plan (profetie) om. Satan doet zijn uiterste best om nog steeds de plaats van God in te nemen. Hij komt als de antichrist op aard en een ieder zal het beest moeten aanbidden, zoals in de dagen van Nebukadnezar. Daniël 3. De vrienden van Daniel weigerden om voor dat beeld te buigen. Nu moeten wij antwoord geven als het ons gevraagd wordt!!


BASISBIJBEL

Psalm 2

1 Waarom gaan de volken tekeer?
Ze smeden plannen die toch niet zullen slagen.
2 De koningen van de aarde maken zich klaar voor de strijd.
Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in opstand tegen de Heer
en tegen de man die Hij tot koning heeft gezalfd.
Ze zeggen: "We willen niet dat zij over ons heersen!
We willen niet dat zij ons vertellen wat wel en niet mag!"

4 God in de hemel trekt zich niets van hun plannen aan.
De Heer lacht om hen.

5 Dan spreekt Hij woedend tegen hen.
Als ze zien hoe kwaad Hij is, worden ze doodsbang.
Hij zegt: "Deze koning heb Ik Zelf uitgekozen
als koning over mijn heilige berg Sion!"

De koning zegt:
"Ik zal jullie vertellen wat de Heer heeft besloten.
Hij heeft tegen mij gezegd:
'Jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben Ik je Vader.
8 Je mag Mij alles vragen.
Ik zal je alle volken geven. De hele aarde zal van jou zijn.
9 Je zal streng over hen regeren, als met een ijzeren staf.
Je zal hen vernietigen, zoals je een kruik stukbreekt.'

10 Wees dus verstandig, koningen en leiders!
Luister naar mij en doe wat ik zeg:
11 Dien de Heer met diep ontzag. Wees vol eerbied blij over Hem.
12 Buig je voor de zoon, zodat hij niet boos op je wordt.
Wacht niet te lang, want straks is het te laat.
Dan zal hij iedereen vernietigen die hem niet gehoorzaamt.
Het is heerlijk voor een mens om op God te vertrouwen!" 

HSV

Psalm 2

1 Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2. De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3. Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

4. Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

7. Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.
8. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.
9. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

10. Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
11. Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.
12. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!


Hieronder de doelen van de VN agenda voor 2030.  De bovenste 18 vierkantjes bevatten de officiële voorgeschreven werkelijkheid, de omschrijving van de onderste serie van 18 vierkantjes laten zien wat dit in feite inhoudt.

De tijd van nu werd vergeleken met Openbaring 17 en hij liet zien hoe alle regeringen dezelfde taal spreken en een eenheid gaan vormen. Net zo als bij de torenbouw van Babel. En de religies gaan daarin voorop.

Openbaring 17: 1-6 Het visioen van de hoer, het kerkelijkverse Babylon.

1-5 de identiteit van de hoer. 

De prostituee staat hier voor het kerkelijk Babylon (gepersonifieerde religieuze opstand tegen God) in zijn laatste vorm, rijp om geoordeeld te worden. Ze is schuldig aan het prostitueren van waarheid en puurheid, vers 2. Ze is een geestelijke woestijn, vers 3. Het beeld van de 'woestijn' staat voor een plaats van droogte waar de dorstigen nooit bevredigd kunnen worden, vers  5.

vers 6. De misdaden van de vrouw.

Haar ernstigste zonde is de moord op de ware heiligen van God. Zowel de oudtestamentische 'heiligen' en de nieuwtestamentische martelaren van het christendom leden onder deze prostituee.

 De prostituee ervaart dat het beest zich tegen haar richt om haar uiteindelijk te vernietigen,  vers 16.

 


Basisbijbel

15 De zee waarop je die slechte vrouw zag zitten, zijn stammen en landen en volken en talen. 

16 En de tien horens van het beest die je zag, zullen de vrouw haten. Ze zullen haar alles afnemen wat ze heeft, zodat ze zelfs geen kleren meer aan heeft. Ze zullen haar vlees opeten en de resten verbranden.

 17 Ze doen dat omdat God dat wil. Ze zullen allemaal al hun macht en kracht aan het beest geven, totdat alles wat God heeft gezegd, is gebeurd.
18 De slechte vrouw die je zag, is de grote stad Babylon die de koningen van de aarde in haar macht heeft."

HSV

Openbaring 17:15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
16. En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.
17. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.
18. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.


De Schrift heeft ons dat voorzegd. De spreker zijn ogen werden geopend voor het kwaad toen hij in het boek van de Club van Rome had gelezen dat er een machtsstrijd aan de gang is om tot één wereldregering te komen zonder God en een wereldreligie zonder Yeshua/Jezus. De paus werkt daar aan mee en zit nu in Glasgow bij de klimaatbeheersing en hij wil dat we een sabbatsdag houden en alles een dag stilleggen op deze planeet en dat moet de zondag zijn. Hij noemt het een sabbatdag, maar houdt zich niet aan de zevende dag en alle zondagsreligies zullen het geweldig vinden.Yeshua/Jezus mag niet meedoen, want anders kun je niet tot één wereldregering komen.   Jur & Ida