Als de wereld geregeerd wordt door "beesten"

De VN beeldt hiermee uit te zijn een "beschermer van de internationale vrede" en geeft aan dat het een kruising is van een adelaar en een jaguar. Het beeld was in oktober 2021 geplaatst op het bezoekersplein voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York.  Woordvoerder Stéphane Dujarric legde  uit dat de tentoonstelling van het beeld tijdelijk was en dat het beeld daarom nu weer verwijderd is. Deze tijdelijke tentoonstelling, was georganiseerd door de Permanent Mission of Mexico. Zoals gepland is het beeld op 20 december 2021 weer verwijderd", aldus Dujarric.. Andere bronnen melden dat het beeld verwijderd is naar aanleiding van de vele klachten  van gelovigen, die in de vormgeving veel raakpunten zagen met Openbaring 13 en in de titel van het beeld met 1 Thess. 5:3

 

'Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.' (Daniël 7:2-4)

'En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.' (Openbaring 13:2)

1 Thessalonicenzen 5 vers 2 en 3, 'Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.'


Ida: Op internet zag ik een artikel van iemand die zich  Aaron ("Clark-Elite") noemt.  Het artikel trok mijn aandacht, hoewel het niet geplaatst wordt met de bedoeling dat dit nu allemaal de waarheid is. De waarheid moeten we biddend in de Bijbel zoeken en woorden als deze daaraan toetsen.

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

Aaron: Het merkteken van het beest is geen letterlijk aangebracht teken, het is het tegenovergestelde van Gods zegel en de antichrist zal geen letterlijk zegel op je voorhoofd plakken. Het voorhoofd vertegenwoordigt de geest en Gods wetten. Zul je Gods wet of de wet van de mens accepteren? Het pausdom is het eerste beest dat zal regeren en je kunt zien dat hij steeds meer een politiek leider wordt en niet zozeer een religieuze leider. Het pausdom heeft een Babylonische leer.  Het is niet zozeer de katholieke kerk die slecht is, maar het is de leer die door satan in het pausdom is gebracht. Ze hebben de sabbatdag veranderd: de echte sabbat, Gods sabbat, is zaterdag. Het merkteken van het beest is het houden van heidense wetten, Het is Gods wet die het zegel van God is, als je naar de pauselijke encycliek kijkt, staat er dat het pausdom de sabbat veranderde met behulp van haar merkteken van kerkelijke autoriteit. 

Wat de Katholieke Kerk hiervan zegt:


De meeste christenen gaan ervan uit dat de zondag de Bijbels toegestane dag van aanbidding is. De Rooms Katholieke Kerk  protesteert (tegen de bewering) dat het de christelijke eredienst heeft overgedragen van de bijbelse sabbat (zaterdag) naar de zondag.  Om dat als argument te gebruiken dat de verandering in de Bijbel werd aangebracht, is zowel oneerlijk als een ontkenning van de katholieke autoriteit.  Als protestanten hun onderwijzing uitsluitend op de Bijbel willen baseren, dan zouden ze de eredienst op zaterdag moeten houden.


Het merkteken van het beest volgt het heidendom dat Babylonisch is,  ook bekend als Bel of zonneaanbidding. Ik weet dat veel mensen denken dat het oké is om elke dag van de week naar de kerk te gaan, maar dat is zo ver bezijden de waarheid. Natuurlijk moet je God elke dag van de week aanbidden, maar als de zondagswet wordt toegepast, zullen ze de Gebodsbewaarders aanvallen die zich houden aan de ware sabbat. Mensen denken dat het merkteken van het beest een letterlijk merkteken is maar dat is het niet. De geest vertegenwoordigt het voorhoofd en of je Gods wet daar plaatst is een gevolg van jouw beslissing die je met je verstand (je wil) maakt en waar zit je verstand? Achter je voorhoofd en tussen je ogen, dat is wat de Bijbel zegt: het voorhoofd.  De hand vertegenwoordigt het schrijven van Gods wet, en het handelen volgens Gods wet. God zal Zijn wet in je hart en op je voorhoofd schrijven of je zult toestaan ​​dat satan zijn merkteken op jouw voorhoofd en in jouw rechterhand schrijft. (Die keuze gaat niet buiten je wil om - Ida)

Natuurlijk zal er een manier zijn om het koop- en verkoopaspect van het merkteken van het beest te controleren, maar dat is niet het merkteken van het beest zelf. Het merkteken van het beest heeft te maken met het houden van de ware sabbat.. Ik ga ervan uit dat als je voor de rustdag op zaterdag kiest, je niet kunt kopen en verkopen. Je zult zien dat het pausdom met het verstrijken van de tijd machtiger begint te worden, de naties zullen haar vragen om in te grijpen, in de hoop dat ze de wereld zullen redden van klimaatverandering. Het redden van de wereld is een door mensen gemaakte leugen, zodat ze de natie kunnen misleiden door een nationale rustdag in te stellen om de planeet te redden. Het pausdom zal de Verenigde Staten  gebruiken, het tweede beest, om zijn zondagswet te handhaven. 

Wat er plaatsvindt gaat veel dieper dan iemand ook maar kan begrijpen. Veel ware christenen hebben geen idee wat er aan de hand is. Nu wil ik dit duidelijk maken, dat ik geen wrok koester jegens katholieken. Ik ken enkele katholieken die ware christenen zijn, maar ze realiseren zich niet dat het pausdom eigenlijk de zonnegoden aanbidt en niet de ware God. Kijk maar eens in de kathedraal of in de kerken. Het pausdom aanbidt de doden. Kijk naar de symbolen er is altijd een zon achter Jezus, er is altijd een halve maan of er is altijd een Medusa (Medousa of Medusa is een monsterlijke chtonische figuur uit de Griekse mythologie), dat is allemaal satanisch heidendom. We vinden dit in kerken en in politiek. (Volgens deze Amerikaanse schrijver neemt het pausdom Amerika over met organisaties als de FBI en de CIA, die je "katholieken in actie" zou kunnen noemen. Ze staan bekend als katholieken die Amerika infiltreren.) 


Ida: In dit gedeelte wil ik zelf iets toevoegen aan het geschrevene. Het eerste beest is de valse profeet: het pausdom. Dus nog niet de antichrist. 

Rechts de audiëntiehal in het Vaticaan. Het plafond beeldt een slangenkop uit.  Het katholieke geloof heeft een slechte reputatie wat betreft kindermisbruik. 

Deze afbeeldingen van zalen in het Vaticaan laten een persoon zien die omhoog rijst. Het is niet de opgestane Jezus. Kijk naar het hoofd waaruit een reptiel te voorschijn komt, als een eerbetoon aan Mardoek. 

Ook de protestante kerken, voortgekomen uit de katholieke kerk (dochterkerken) kennen kindermisbruik (incest). Ook zij hebben heidense symbolen en gebruiken.  

De rouwborden, zowel in katholieke en protestantse oude kerken, die meestal alleen de rijke en vooraanstaande gemeenteleden in herinnering brengen. De mensen die onder de vloer van de kerk en in het "kerkhof" er omheen begraven werden. Zo'n gebouw is er meestal niet tot glorie van God, maar wordt gebruikt om mensen te eren. Vooral degenen die geld schonken aan de kerk en die daarin macht en aanzien hadden. De dood is wel het meest onreine wat niet bij Gods heiligheid past. Het past wel in satans gedachten om zo Gods heiligheid aan te tasten.  Koningen werden soms dichtbij de tempel begraven. Maar daar kon God niet wonen. In het Vrederijk zal dat niet meer gebeuren. 
Ezechiël 43:9 Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van Mij houden, zodat Ik voor eeuwig onder hen wonen zal.

Veel kerken hebben symbolen van de vrijmetselaars. Op de preekstoel van het oude kerkje in Koekange staat een tekst aangegeven, die niet uitgeschreven was. Er staat 2 Samuël 18:18 en in het Hebreeuws  יַד אַבְשָׁלוֹם "de hand van Absalom". Waarom de "hand van Absalom" een ereteken voor hemzelf, die een beeld van de komende antichrist was?  Waarom in de oude Groninger kerken zoveel eer voor Adrian Clant? Je ziet zijn naam in veel kerken en in Stedum heeft hij zelfs een praalgraf in de kerk, wat ook gebeurt met de Oranjes in Delft.  Er horen geen graven in een Godshuis.

Kerkramen beelden vaak heiligen uit.  Het later aangebrachte glas-in-lood raam in de Sint Bavokerk te Haarlem drukt meerdere godsdiensten uit. Zo is alles op deze aarde vervuild. 
Moderne kerken hebben vaak een oppervlakkige prediking. Gods wetten hebben afgedaan, evenals Gods sabbat.  De Bijbelse feesten zijn ingeruild voor heidense feeesten. Bijbelse waarheden zijn vervangen door filosofische spreuken. Mindfulness, yoga,  bhoedda beeldjes, horoscopen, homeopathie, meditatie, reiki, oosterse geneeswijzen enz. enz. worden heel gemakkelijk vermengd met een godsdienstig leven. De tekenen van de tijd werden niet opgemerkt. Men ging mee in de afval en in het werelds denken. Men verwacht meer van de politiek dan van God.  De wereld en de wereld in de kerk is zover afgedwaald van God en Zijn Woord.  
Maar er is hoop, voor wie zich bekeert. Wie ervoor kiest niet zelf de regie over zijn leven te houden, maar die zijn leven in handen van Jezus geeft en God van harte wil dienen en eer bewijzen.  Die zijn zonden laat wegwassen door het bloed van Jezus en rein wil zijn.


Aaron:

Het pausdom verhoogde zijn macht ten opzichte van de seculiere heersers van Europa. De dodelijke wond die geheeld is, is wanneer het Romeinse rijk zijn macht over de wereld herwint. De Antichrist heeft ook een dodelijke wond die geheeld is. Er zal een superwereldkerk ontstaan, bestaande uit een raad en een vereniging. Het zal een liberale Dominica van protestant en katholiek zijn en die zullen samen een machtige kracht worden.

Het zal hoogstwaarschijnlijk beginnen als een liefdadigheidsinstelling en een politieke unie worden die het Romeinse Rijk zal zijn. Het Romeinse pausdom zal zich vermengen met de VN en de VS zullen hun macht aan het beest geven. Het Keizerrijk van Rome zal weer opstaan, het was verloren in de geschiedenis, maar het zal weer opstaan. 

De club van Rome wil en zal de 10 regio's vormen, het is een politiek en religieus systeem, maar één man zal het leiden. Als je ziet dat 10 landen hun macht aan één land of leider geven, dat is wanneer je zult weten dat het hier is. In de eindtijd zal de paus zich aansluiten bij een soort vredesverdrag met Israël en dan, volgt de drie-en-een-half jaar die volgens mij de zondagswet is,  Ga niet naar de kerk op zondag, houd Gods ware sabbat! Houdt de rustdag die zaterdag is,  want anders zult u het merkteken van de paus en het pausdom ontvangen ( van het beest),  omdat zijn merkteken van autoriteit zijn door de mens gemaakte sabbat is.  


Ida: Èn vlak het Joodse Sanhedrin ook niet uit. Zij zijn met hun Noachitische wetten helemaal in lijn met de vrijmetselarij en willen de NAVO zelfs overnemen. Zij claimen het alleenrecht op de sabbat te hebben en de andere volken moeten hen dienstbaar zijn. In hoeverre is Israël geïnfriltreerd met het wrede volk van Katharen die zich tot het Jodendom hebben bekeerd? De Paus heeft geen moeite met godsdiensten die Jezus afwijzen. En dan de Islamitische overheersing. Zij willen de wereld islamiseren. Alle godsdiensten die Jezus afwijzen gaan zich tegen de gelovigen keren. Wat zal het hindoeïsme doen? Vanouds een vredelievende afgodische  godsdienst, die  in de loop der tijd steeds meer is gaan radicaliseren. We moeten ons niet blindstaren alleen  op de westerse wereld al zal die waarschijnlijk, als het Romeinse rijk, van voorheen een grote rol spelen.  De antichrist zal al deze volken en stromingen met de neus dezelfde kant op leren kijken, dat is met het hart afgewend van Jezus die het beeld van Zijn Vader is.

En het overblijfsel van Israël dan? Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Micha 5:6

En de getrouwe gelovigen uit de heidenen dan?  Want die zijn er nog wel, al is het een handje vol....  Zij die trouw bleven aan de sabbat.... en die trouw bleven aan de Heer van de sabbat: Yeshua/Jezus.....

Zij zijn geënt op het verbond met Abraham, uitgebeeld in de Edele Olijf (Romeinen 11). Zij zijn geen vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Efeze 2:19


Aaron: Nu weten we dat de Antichrist lijkt op Antiochus IV Epiphanes, ook wel Epimanes genoemd. Hij  was een Griekse Hellenistische koning van het Seleucidische rijk van 175 voor Christus tot zijn dood in 164 voor Christus. Hij was een zoon van koning Antiochus III de Grote. Zijn oorspronkelijke naam was Mithradates; hij nam de naam Antiochus aan nadat hij de troon besteeg, hij is de schaduw van de komende antichrist. De sabbat werd in 336 na Christus veranderd door het concilie van Laodicea. 

 De Verenigde Staten zullen het merkteken van het beest afdwingen en samen genieten van kerk en staat. De twee horens van het beest vertegenwoordigen de twee pijlers van de regering.  Veel mensen kunnen dit niet begrijpen, dus ik zal het gemakkelijker opsplitsen. Het pausdom is het 1e beest en creëerde een valse sabbat, dat is het beeld van het pausdom, ook bekend als 1e beest, het Lam zoals het Beest, ook bekend als de VS,  zal het merkteken afdwingen en je dwingen om het 1e beest en zijn beeld te aanbidden, dat beeld is een vervalsing van de sabbat. Het tweede beest rijst op uit de aarde nadat het eerste beest zijn dodelijke wond heeft opgelopen en dit gebeurde in 1776 toen de VS werd gesticht, het land/ het beest zal spreken als een draak en hij zal alle macht van het eerste beest uitoefenen. De Verenigde Staten zullen het merkteken van het beest afdwingen nadat ze kerk en staat hebben samengevoegd, de twee horens van het beest vertegenwoordigen de twee pijlers van de regering. De VS zullen de grondwet wijzigen en er zullen wetten worden aangenomen die valse aanbidding verplicht stellen.  Die valse aanbidding is zondagsaanbidding. De echte sabbat is zaterdag. Satan zal een valse sabbat afdwingen. 


Ida:  Dit is de uitbeelding van de hoer op het beest. Religie en overheid samen. De overeenkomst hiervoor is al op 20 maart 1991 door president Bush ondertekend. Zie het onderwerp "De Noachitische wetten in het licht van de Bijbel". 


Aaron: 

Waarom denk je dat de Katholieken de Amerikaanse regering hebben overgenomen?  Ik wil niet slecht over Katholieken spreken, want het zijn niet de Katholieken, het zijn de Bijbelse leerstellingen vermengd met de Katholieke/Babylonische leerstellingen. Net als de protestanten die ook tegen de Bijbel onderwijzen, maar velen onderkennen niet dat de bedoelingen slecht zijn. (Het zijn toch aardige mensen? Net als de antchrist die met zijn slechte prediking de mensen vleit. Pas als hij gaat moorden zullen ze begrijpen dat hij slecht is. Maar dan is het te laat.  Ida)  Dat beseften ze pas toen de katholieke kerk christenen vermoordde, toen verlieten veel mensen de katholieke kerk en begonnen te protesteren tegen het pausdom. De Protestantse Kerk is hieruit ontstaan.  Nu vertellen deze kwaadaardige wezens je dat het protest voorbij is, dus moet je je bij het pausdom voegen. Ze dringen er bij deze mensen op aan om te accepteren dat ze de paus en zijn geboden aanbidden, geen goden. De Vrijmetselarij zal het nieuwe tijdperk en de antichrist inluiden. Ze zijn vanaf het begin heel onopvallend te werk gegaan, en niemand zal er aandacht aan schenken. Satan is erg geniepig dus wees bijzonder alert!!