Zogenaamde profetieën en waarschuwingen voor de eindtijd

In een artikel op internet las ik een zogenaamde profetie met als titel “We moeten onze steden, onze levens en onze families versterken”.

Alleen zo’n titel doet me al wantrouwen. Dat is geen Bijbelse taal. In de Bijbel wordt ons door Gods Geest duidelijk gemaakt dat we strijd alleen op Gods manier moeten strijden. Het is immers God’s strijd. (1 Sam.17:47, 2 Kron. 20:15)  En dat geeft al aan dat we niet bang hoeven te zijn.

Ook die later gemaakte opmerking “hoe pakken we dat aan…?” laat een overmoedige houding zien. Niettemin lees ik ook heel veel goede dingen, maar dat is altijd het geval in zulke publicaties. Satan vermengt het goede met het kwade en daarom is het juist zo verradelijk..

Profeteren is in de Bijbel niet meer dan "het Woord van God spreken". Bij ons heeft het woord "profeteren" een andere invulling gekregen, namelijk "de toekomst voorspellen" of zoals in dit geval "waarschuwingen  voor de eindtijd". 

Maar laten we dit ook toetsen aan Gods Woord.
 

Onder het kopje "Woorden van geloof" staan een aantal zinnen waarover ik graag iets wil zeggen. De geciteerde zinnen zijn rood gekleurd.

Hoe pakken we dat aan?

Het is geen kwestie van “ons aanpakken”. We zullen merken dat onze inspanningen tot niets leiden.  

We pakken dat aan met onze woorden.

Bedoeld is “Gods Woorden”

Met krachtige woorden van geloof.

Klopt. Het gaat om geloof en standvastigheid.

Proclameer het volgende: “Geen wapen dat tegen mij wordt gesmeed, zal iets uitrichten. Geen wapen dat tegen mijn land wordt gesmeed, zal iets uitrichten.

Dit gedeelte is ontleend aan:


Jesaja 54:17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Het gaat hier om Gods volk en land: Israël en wie zich in Christus heeft laten toevoegen aan de olijfboom. Er staat bij dat deze belofte het ERFELIJK BEZIT is van Gods dienaren. Dat wil zeggen dat dit straks bij het oordeel zal plaatsvinden en de uitwerking daarvan in het Vrederijk gestalte krijgt.

Geen wapen dat in dit uur tegen de kerk wordt gesmeed, zal slagen.

In "dit uur" zullen wapens tegen de gelovigen nog wel slagen. Dat brengt het lijden voort.

“Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.” 1 Petrus 5:10-11

Ik zou liever zeggen “de gemeente van Yeshua” in plaats van de “kerk”. Het systeem, de organisatie kerk is zich aan het vormen tot de “Babylonische hoer op het beest” (kerk en politiek). Daarom gaat men mee met het vaccinatieplan van de NWO, daarom moet volgens hen de antichristelijke overheid gehoorzaamd worden. We moeten ons daarvan losmaken voor het te laat is. Ga uit van haar….. Openbaring 18:4,5 Gen. 19:12Jes. 48:2052:11Jer. 51:6,452 Kor. 6:17

Omdat ik ga opstaan en elke vloek en strategie van de vijand die tegen mij probeert te komen, in het ongelijk zal stellen.

Niet omdat “ik opsta”, maar omdat Christus opstaat en in het oordeel mag ik namens en met Christus de vijand in het ongelijk stellen. Zonder Hem kunnen we NIETS doen. Johannes 15:4  We kunnen wel door de Heilige Geest getuigen.

We staan in de autoriteit van Jezus. We staan sterk en kunnen de plannen van de vijand dwarsbomen.
Het is inderdaad Zijn autoriteit waarop we een beroep doen.

Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)

Toch zullen de aanvallen van satan in de grote verdrukking heel erg zwaar zijn. Alleen God kan de plannen van de vijand dwarsbomen en op Hem moeten we ons vertrouwen stellen in de wetenschap dat ons niettemin verdrukking en dood kan te wachten staan. We zijn “gerekend als slachtschapen” en zelfs GEROEPEN OM TE LIJDEN:

1 Petrus 2:20 Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

Yeshua stelt ons die tijd ook niet rooskleuriger voor dan de werkelijkheid:

Mattheüs 10:28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

De vijand kan het ons wel degelijk moeilijk maken. Dat kunnen we niet weg-proclameren.

Paulus, die veel geleden heeft om Jezus’ wil, kan door de Heilige Geest zeggen dat het genade is om niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden (Filippenzen 1:29)! Petrus en de apostelen waren zelfs verheugd dat ze het waard waren om te lijden om Jezus’ wil. (Handelingen 5:41) Ze konden dit alleen doen door de Heilige Geest,

In Openbaring 11 lezen we over de twee getuigen die God tijdens de grote verdrukking, vanuit de hemel naar de aarde zendt om te getuigen. (Waarschijnlijk Mozes en Elia).  Zij ondergaan hetzelfde lot van Yeshua: ze getuigen en worden gedood.

Openbaring 11:7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. 8. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.

Toch mogen deze getuigen weer opstaan uit de dood, maar ze werden niettemin tijdelijk overwonnen door de satan. Dat lezen we ook in het volgende Bijbelvers:

Openbaring 13:7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Hoewel satan hen allen blijkbaar overwonnen had, blijkt later dat hen die het leven verliezen, het juist behouden en daardoor overwinnaars in Christus zijn. Want zij hebben het merkteken niet aanvaard en hebben de knieën niet gebogen voor het beeld. Dat kunnen we niet uit onszelf, door het overmoedig aanpakken van een methode van proclameren of wat dan ook. Dat kan alleen als we onze ogen IN GELOOF op Yeshua richten, die ons op zulke kritieke momenten de kracht en de woorden zal geven waardoor we volharden. We verwachten ALLES van HEM! Hij zal ons leiden en Hij  geeft kracht in onze zwakheid.

2 Korinthe 10:4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.

We zien het tenslotte bij de overwinnaars aan de glazen zee:

Openbaring 15:2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. 3. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

Bij dit onderwerp hoort ook een video

Je ziet hier links Patricia King die een webchurch leidt. 
Ook in deze video zegt ze heel zinnige dingen. Ze legt nogal de nadruk  op "woorden".  En zeker het Woord van God  is belangrijk om te worden uitgesproken, om daarmee te getuigen, als God daaraan kracht verleent en het zijn werk doet waarvoor het bestemd is.


Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Hebreeën 4:12

Ik was een beetje teleurgesteld, maar het bevestigde ook mijn indruk van wantrouwen, toen de vertelde wat de aanleiding was om zoveel nadruk op het Woord (en  woorden) te leggen. In een kabbalistische visie leven in het decennium van de P פּ  , in het Hebreeuws

 

           פּ  - פֶּה

in het Hebreeuws is  P het cijfer 80 en in de Hebreeuwse jaartelling leven we nu de tachtiger jaren (volgens de Bijbelse kalender is het nu het jaar 5781) en het woord Peh פֶּה betekent “mond”.  En met die mond spreek je het woord.

Verder noemde ze de kerk "het regerend lichaam van Jezus op aarde " en ze vond dat we als gelovigen ons ook meer als zodanig moesten gaan gedragen. We moeten af van de houding waarmee we ons doordit leven heenslepen met "o Heer het leven is zo moeilijk, er komt een ramp op aarde en ik weet niet wat ik moet doen." Nou Patricia zegt: "We weten precies wat we gaan doen.  We gaan opstaan, we gaan vechten en we gaan winnen

Dit klinkt in mijn oren zo overmoedig. Het doet me denken aan de Israëlieten in de woestijn die de boodschap van de verspieders Jozua en Kaleb hadden afgewezen en toen ze hoorden dat ze 40 jaar in de woestijn moesten blijven, op eigen initiatief de Amalekieten wilden verslaan. Numeri 14 vanaf vers 39.  Dan zegt God in vers 42: "Ga niet op weg, want de HEERE zal niet in uw midden zijn, zodat u niet door uw vijanden verslagen wordt." En het werd één groot fiasco. 

De kerk is geen "regerend lichaam van Jezus op aarde".  De gemeente van Christus is een koninkrijk in ballingschap, die verlangend uitziet naar de komst van Koning Yeshua. Daar hoor je Patricia niet over.   Hoe kan een kerk regeren als God zegt dat de "overste van de wereld" regeert? Als je wilt regeren zul je het op een akkoord met "het beest" moeten gooien. En de kerk die zich zo opstelt wordt samen met de politiek "de hoer op het beest" en die wordt net als de Israëlieten in de woestijn verpletterd en verslagen. (Numeri 14:45 Openbaring 17:16)

Patricia verwacht nog een opwekking.  Er gebeuren bovennatuurlijke wonderen "voor Gods Koninkrijk op aarde".  Ze heeft niet in de gaten dat  het om het hemelse Koninkrijk van God op aarde gaat. Ze ziet niet dat de wereld in sneltreinvaart naar het ravein van de ondergang raast. 

 

 

 Maak jouw eigen website met JouwWeb