To translate this page in different languages, click here

(3) Beschouwingen vanuit de Bijbel

In het vorige deel vroegen we ons af of de overheid te vertrouwen is met haar pakket maatregelen.  Als gelovigen willen we uitgaan van Gods Woord dat zegt:
Psalm 118:8,9 Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op de mensen te vertrouwen.  Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.

Psalm 146:3 Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.

De Bijbel is geen actualiteitenbron, maar een oriëntatiebron. Dit is waar en dat geeft aan dat we ons op de Bijbel moeten oriënteren om onze weg te vinden in de actualiteiten. 

"What Would Jesus Do"

De uitdrukking " Wat zou Jezus doen? ", Vaak afgekort tot WWJD , werd populair in het bijzonder in de Verenigde Staten aan het einde van de 19e eeuw na het veelgelezen boek van Charles Sheldon getiteld "In His Steps: What Would Jesus Do". De uitdrukking kende een heropleving in de VS en elders in de jaren negentig. 

 

Het plaatje dat hiernaast is afgebeeld zag Esther op internet voorbij komen en ze vond dat het precies paste in wat ze wilde zeggen wat in de tijd van Yeshua onmogelijk zou zijn.  Zou Hij zich aanpassen?

De bediening van Yeshua zou onder het huidige regime volstrekt onmogelijk zijn.  Het evangelie van Johannes heeft betrekking op de hoogtijdagen.  Alles vindt plaats op Loofhuttenfeest, wekenfeest enz. en op de sabbatten. 

Je leest vaak over genezingen op de sabbat.  Dat zijn allemaal omstandigheden waarin het geestelijk gezien hartstikke donker is. Als de bloedvloeiende vrouw genezen wordt, staat de menigte op tegen Yeshua. "Hoe kan hij nou zeggen 'wie heeft Mij aangeraakt?' Iedereen drong om Hem heen.

En bij de spijziging van de 5.000 en die van 7.000 en alle genezingen waarbij Hij een hand moest opleggen, ogen moest aanraken...  en dan bij het Pesach maal afstand houden, nou ja, je ziet het. Hij zou nog niet eens 12 discipelen om zich heen mogen hebben.  De vraag is echter: "zou Hij zich hebben aangepast?" Hij paste zich wel aan aan het Romeinse regime, want Israël was bezet. Esther had wel een idee wat Yeshua zou doen. Hij zou genezend rondgaan!  

Esther gaat hier in op de kracht om te genezen. Wij geloven dat die talrijke wonderen van genezing de tekenen waren van het komende Koninkrijk, het Vrederijk dat we verwachten. Theoretisch had het gekund dat het Koninkrijk toen was doorgebroken, Maar Yeshua werd afgewezen en gekruisigd.

De tekenen van genezing waren een bewijs van de Koning van dit Koninkrijk. Yeshua noemde dat ook toen Hij zich in Nazareth bekend maakte.

Tegen Johannes de Doper, die leed onder de verdrukking in die dagen en door Herodes was gevangen genomen gaf Yeshua een antwoord dat dit bevestigt.

Lukas 4:18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

Mattheüs 11:2 Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen,
3. en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?
4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet:
5. blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; 6. en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.

Esther zegt: "stel je voor dat de IC's zouden ingaan en genezen!"  Laten we dat maar niet proberen. Er waren in de tijd van Paulus duivelbezweerders en de zonen van Sceva probeerden ook zoiets en lees maar wat er gebeurde.

Handelingen 19:14 Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden.
15. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u?
16. En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten.

Het "willen genezen" is God verzoeken. Satan wil wel dat we zulke dingen gaan proberen. 

Toen later Paulus zijn bediening had organiseerde hij geen genezings of -gebedsdienst, maar hij zei eenvoudig:

1 Timotheüs 5:23 Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.

 

We moeten gewoon nuchter in het leven staan. Zeker, soms gebeuren er wonderen van God, maar we mogen die niet opeisen en het achterwege blijven wijten aan zwakheid in geloof.  Wij hebben geen kracht, maar Yeshua heeft kracht. 

Maar binnenkort komt de antichrist en die zal wonderen van genezing tentoon spreiden. Veel gelovigen zullen daarin trappen. De antichrist is een na-aper van Yeshua.  Hij zal zijn koninkrijk van duisternis vergezeld laten gaan van genezingen. 

 

Het voorbeeld dat Esther geeft van het omgaan met melaatsheid is helemaal juist. De melaatse wordt afgezonderd en niet zijn omgeving. Satan keert alles om.  Hij zegt: "ik verklaar jullie allemaal melaats". Hij bepaalt nu wat ziekte is. Hij zal zich voordoen of hij de messias is en daar horen wonderen van genezing bij.

Keuzes in de strijd zijn vaak afhankelijk van kerkelijke achtergrond. Mensen die nu zwijgen kunnen straks heel goed door de antichrist gebruikt worden. Wat verborgen is in hun hart komt dan naar boven. De zonen van God moeten nog geopenbaard worden (Romeinen 8:19) en dat gaat door strijd en keuzes heen. Wij hebben geen kracht om genezen, maar we moeten kracht hebben om de waarheid te verkondigen! Die kracht is ons gegeven. 

2 Timotheüs 1:7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
8. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.

2 Kor. 12:9.  Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 

Filippenzen 4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

We moeten de duisternis ontmaskeren:
Efeze 5:11, 12 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

A-symptomaten

Bij Covid19 wordt geen onderscheid gemaakt tussen gezonde en zieke mensen. Dat komt door de aanname dat A-symptomaten  (mensen die positief getest zijn maar geen ziekteverschijnselen hebben) anderen ziek kunnen maken.  Deze aanname rechtvaardigt alle genomen maatregelen die berusten op de leugen dat je anderen kunt besmetten terwijl je zelf geen symptomen hebt.  In de Bijbel kent men alleen maar diagnose op basis van symptomen. 

Ik moet nu mensen niet zien als soortgenoten om mee om te gaan, maar als besmettingsbronnen, die gemeden moeten worden. Esther  is gevaarlijk voor haar oude moeder die er zelf helemaal niets om geeft, haar astmatische zus, haar vriendin met suikerziekte en hssr zwager met overgewicht. In Bijbelse zin zijn we allemaal onrein verklaard.  Het is een omgekeerde wereld afkomstig uit het brein van satan, die alles omdraait.  Er zijn mondiale priesters en nationale priesters en ik heb geen idee wie dat zijn.  Zij hebben zich het recht toegeëigend om de bevolking en misschien wel de hele wereldbevolking als "onrein" te be-labelen. We hebben allemaal een onrein-verklaring gekregen.  Nou dat past helemaal in de strategie van na-aperij van de antichrist.  Hij zal ons "rein" maken...... ja, ja.  De wereldse priesters van Bill Gates tot aan de huisartsen zullen een reinverklaring verstrekken: een vaccinatiebewijs. De wereld vertrouwt op de priesters van satan. Het vaccinatiebewijs is hetzelfde als de reinverklaring in het eerste testament, met één verschil: in de Bijbel had je eerst ziek moeten zijn.  De WHO heeft intussen toegegeven dat a-symptomaten amper of niet bijdragen aan de verspreiding van Corona.  We zullen een keuze moeten maken, want we kunnen geen twee heren dienen.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb