Uit het Nieuws 07-09-2020 Franklin ter Horst

Door: Franklin ter Horst

Agenda 30 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 9)

 

Het mag duidelijk zijn dat de macht die in werkelijkheid de aarde regeert, het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde voert. Satans macht zal steeds openlijker ten toon worden gespreid dan ooit tevoren. De huidige ontwikkelingen in de wereld kunnen gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele wereld betrokken raakt. De aanvallen van de machthebbers worden steeds brutaler door wetten in te voeren die de waardigheid van het leven, van de mens en van de samenleving volledig afbreken. Alle Goddelijke waarden worden door de machthebbers en hun trawanten vernietigd. Waar ze echter geen rekening mee houden is dat op het moment dat ze denken de strijd gewonnen te hebben, er een verschrikkelijk Godsoordeel over hen zal worden uitgesproken.

Jakobus 4:4 “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.”

 

Ze hebben Gods Woord bij het oud vuil gezet en dat zal ze nog verschrikkelijk opbreken! Geen wanhoop dus, omdat Gods bemoeienis zal resulteren in de bevrijding van de mensheid. Het oordeel staat helemaal vast. Korter en veelzeggender kan het niet. De onderdrukking komt terug op het hoofd van de onderdrukker, zoals we bijvoorbeeld heel duidelijk zien bij Mordechai in het boek Esther. De paal die door Haman bestemd was voor Mordechai werd de veroordeling voor Haman zelf en zijn tien zonen.

De machthebbers die zich wel kans hebben gezien uit hun bunkers tevoorschijn te kruipen, liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Koningen, pochende grootsprekers, wereldleiders, Israël haters, antisemieten, als het slijk der aarde. Allen zullen het zien en weten dat de oordeelsdag is gekomen. Ze vluchten weg maar dat zal niets uithalen. Ze hebben de mensheid tot afgoderij verleid. Satan en zijn aanbidders zullen worden geoordeeld. Straks zullen allen die de wijn van hun hoererij gedronken hebben, met de wijn van Gods grimmigheid te maken krijgen. Ze zullen aan hun einde komen.

Ze denken dat ze onsterfelijk zijn. Dat ze het eeuwige leven hebben. Dat ze reïncarneren nadat ze zijn gestorven. Dat zij het leven van goden krijgen en in gezelschap van goden mogen verkeren, als een van hen worden beschouwd!

 

Maar ze vergissen zich. Ze hebben niet in de gaten slechts figuranten te zijn, marionetten in handen van de macht van de duisternis. Ze zullen inderdaad opstaan uit de dood. God zal ze opwekken. De hemelse boeken zullen worden geopend waarin hun misdaden ten aanzien van de mensheid worden geopenbaard.

Ze geloven hier niet in! Ze spotten met Gods Onfeilbare Woord. Nu zitten ze nog als machtswellustelingen op hun troon en koeioneren ze de mensheid met hun waanzinnige eisen anderhalve meter afstand te bewaren (waar de marionetten zichzelf niet aan houden), mondkapjes en al die andere idiote maatregelen en bizarre boetes.

Zij die de wereldbevolking in een dwangbuis hebben geperst, hebben niet in de gaten dat hun regeerperiode is gelimiteerd en hun satanische bedoelingen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Ze mogen nog enkele jaren genieten van hun macht, maar dan is het plotseling afgelopen want dan zal de afgevaardigde van Satan die mede door hun toedoen op de troon is gezet, ze uitkotsten. Ze zullen met verbijstering ontdekken dat doordat ze hun ziel aan satan hebben verkocht, ze daarmee hun eigen einde hebben ingeluid.

Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen allerlei dwalende filosofieën. Eeuwenlang werd Gods autoriteit nog erkend maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen. Ze hebben alle waarschuwingen in de wind geslagen.

Wat ze willen is Gods schepping vernietigen maar daar zullen ze niet in slagen. Het zal ze als een boemerang in het gezicht overvallen. Ze hebben gekozen de macht van de duisternis te dienen en dat zal verregaande consequenties voor ze hebben. Ze zullen verantwoording moeten afleggen voor de witte troon als de boeken over hun wandaden worden geopend.

Openbaring 20:11 t/m15 “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Na de overwinning op satan, die naar de hel verwezen is, volgt het visioen van het grote witte troonoordeel over de doden. Het oordeel vindt plaats voor de grote witte troon, die zo’n strenge en schrikwekkende aanblik oplevert, dat “aarde en hemel vluchten” voor het aangezicht van Hem die er op gezeten is.

De hemelse boeken zullen worden geopend

Allen die satan hebben gevolgd zullen uit de dood worden opgewekt en met hun opstandigslichaam voor de grote, witte troon moeten verschijnen. Hier wordt duidelijk dat de ongelovige doden na de duizend jaren weer levend worden om voor de grote witte troon te verschijnen.

Daar staan ze, de groten en de kleinen, stuk voor stuk zondaars. Al hun daden zijn opgeschreven en zullen onder hun aandacht worden gebracht. God is rechtvaardig, ook tegenover de ongelovigen;

Hij bewijst zwart op wit dat ze het oordeel verdiend hebben, dat hun namen niet in het boek des levens staan en dat ze dus een ‘tweede dood’ moeten ondergaan. De grote witte troon staat hier alleen en is niet omgeven door “bijzitters” in het gerechtshof. Geen enkele mogelijkheid meer van hoop. Geen enkele mogelijkheid meer tot bekering. De doden worden geoordeeld op grond van wat er in de boeken geschreven staat, naar hun werken. In deze boeken wordt de alwetendheid van God uitgedrukt, maar ook Zijn absolute rechtvaardigheid, want- zo staat er duidelijk-zij worden geoordeeld naar hun werken.

Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over hen heeft de tweede dood geen macht. Nog eens wordt de nadruk gelegd op het feit dat de eerste opstanding alleen voor gelovigen en de tweede opstanding alleen voor ongelovigen geldt. Van de gelovigen wordt gezegd: ‘zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem duizend jaren regeren.’ Dat is de onontkoombare afsluiting van alle gericht, want alle levenden zijn immers geoordeeld. Allen zijn terechtgekomen waar zij behoren.

Kijk naar de huidige toestand van ons land en de wereld waar de marionetten van de machthebbers onze vrijheid en veiligheid die wij koesterden, aan banden hebben gelegd. De Bijbelse profetieën en de uitspraken van de Here Jezus worden voor onze ogen vervuld. De ware gelovigen hoeven niet bang te zijn. Gods doel achter dit alles is om "al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van geloof met kracht te vervullen". Voor allen die nog geen keuze hebben gemaakt klinkt de roep van de Here Jezus om op te staan, midden in een beangstigende samenleving die naar zijn einde spoed. Dit is geen tijd meer om nog langer te twijfelen.

 

Wie bestuurt de aarde? Zijn het onze regeringen? Zijn het de machthebbers die de regeringen aansturen, de geheime genootschappen?Of zijn het de machten in de hemelse gewesten die alles manipuleren? Vanuit de Bijbel weten wij dat onze wereld vandaag onder leiding staat van de “Vorst der Wereld”, Satan.

 

Het is al heel wat jaren geleden dat ik voor het eerst informatie over de Nieuwe Wereld Orde onder ogen kreeg. Reeds in 1976 kreeg ik het boekje “Rockefeller en de Council on Foreign Relations”geschreven door E.Smit in mijn bezit. In ons land was daar in die tijd nog nauwelijks iets over bekend. De bronnen waren afkomstig uit Amerikaanse boeken, en tijdschriften waaronder “None dare call it Conspiracy” door Gary Allen en “The Capitalist Conspiracy” door Edward Griffin, (in 1982 opnieuw uitgebracht) waren toen al bij miljoenen in de Verenigde Staten bekend.

 

In Nederland was er nauwelijks één studie aan dit onderwerp gewijd. De Amerikaanse boeken en tijdschriften behandelden toen al de grote lijnen van het anti-God plan van de machthebbers en wat men met de wereldbevolking van plan was. Veel van de details was nog niet bekend maar wel over de organisaties die het plan moesten uitvoeren waaronder de Council on Foreigh Relations (Amerika’s Onzichtbare Regering), de Trilaterale Commissie, de Bilderbergers, de Illuminatie, Vrijmetselarij, Vaticaan, Verenigde Naties en nog veel meer.

De Council on Foreign Relations

De Council on Foreign Relations is een organisatie die nauw betrokken is bij de vorming van de Nieuwe Wereld Orde. De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht maar haar machtsbasis is pas gevormd na de Tweede Wereldoorlog. J.P. Morgan, een schatrijke Amerikaanse bankier en groot voorstander van de NWO, domineerde met name in de beginfase de besluitvorming van de CFR, maar later verschoof deze invloed geleidelijk aan naar de Rockefellers.

Dit gebeurde vooral in de periode van 1970 tot 1985 toen David Rockefeller voorzitter van de raad was. De CFR is de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en wordt ook wel de regering achter de regering van de Verenigde Staten genoemd, Amerika’s onzichtbare regering. De CFR heeft de controle over de vier machtigste posities in de VS, namelijk Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en de Nationale Veiligheid.

De plm. 1000 leden komen uit kringen van politici, ex-presidenten van Amerika, idem van ministers, senatoren, afgevaardigden, bankiers, grootindustriëlen, leiders van grote kranten, weekbladen, mainstream media, economen, filosofen, enz, enz. Ook de Verenigde Naties is een geesteskind van de CFR en moet de CFR dienen in het vestigen van een wereldregering. Om dit doel te bereiken is de CFR al vele jaren bezig de wereld, en Amerika in het bijzonder, rijp te maken voor ”wereldburgerschap” en internationalisme. Vaderlandsliefde, “ouderwets moraal”en het geloof in God worden onder invloed van CFR via de mainstream media en het onderwijs, stelselmatig aangevallen en belachelijk gemaakt, omdat deze gevoelens niet meer “van deze tijd”zijn, en het wereldburgerschap tegenwerken.

David Rockefeller

In het goed gedocumenteerde standaardwerk “Tragedy and Hope”, geschreven door Prof. Quigley, wordt de geschiedenis van de CFR uitvoerig uiteengezet en dat de CFR niets anders dan een wereldsamenzwering is. Het wordt allemaal zo gebracht dat de gewone wereldburger denkt dat het bij hun regeringen gaat om keurig-nette gekozen volksvertegenwoordigers, maar in werkelijkheid niets anders zijn dan marionetten die bewegen wanneer the masters aan de touwtjes trekken.

Ze wensen geen rekening te houden met de Bijbelse waarschuwing tegen elke wereldregering buiten God om. De vraag waar alles om draait is: Indien de wereldregering tot stand gekomen is, wie neemt dan de leiding? Op grond van de Bijbel weten wij dat het om de “Macht van de Duisternis” gaat. De wetenschap, is dat het hele idee van een wereldregering afkomstig is van de meest felle anti-Bijbelse genootschappen die volledig onder controle van de “Macht der Duisternis”staan.

 

De CFR "Schaduwregering" is een schepping van de werkelijke machthebbers. Het gaat om een enorme, goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur. Het functioneert precies zoals ‘de meesters’ het willen laten functioneren: de macht manipuleren achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Daarnaast plaatst men regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Deze slaafse lieden mogen hun geheime bijeenkomsten bijwonen en zwijgen wat ze allemaal te horen krijgen. In een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman: "David, Report on a Rockefeller" wordt duidelijk dat de CFR, en de Illuminatie achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten.

De CFR heeft een vreemd doch onthullend logo waarop een ruiter te zien is op een wit paard. De ruiter steekt zijn rechterhand omhoog als een uiting van overwinning en triomf. Het ‘gehoornde god teken’  dat ook bekend staat onder de naam “El Diablo”, en “Heil Satan”.

 

De Trilaterale Commissie

De Trilaterale Commissie is voortgekomen uit de Council on Foreigh Relations, maar is meer internationaal georiënteerd. Trilateraal wil zeggen dat het gaat om drie belangrijke gebieden: Amerika, Europa en Japan. De doelstelling is opgetekend in het officiële tijdschrift "Trialogue" van de CFR. De TC is in 1973 opgezet door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur van de Israël hatende ex-president Jimmy Carter.

Brzezinski voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk.’ In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan. 

Hij schreef: ,,Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijke informatie van burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd.”

Volgens Brzezinski heeft het marxisme belangrijk bijgedragen tot de verdere rijping van de universele visie van de mensen. De TC bestaat uit personen afkomstig van internationaal opererende banken, multinationals, politiek, universiteiten en denktanks. Zij vergaderen als regel tweemaal per jaar waarbij men tracht alleen maar goede dingen te doen en een positieve bijdrage te leveren voor de oplossing van de wereldproblemen. Maar in werkelijkheid beslissen ook zij mee over de grote onderwerpen die op aarde spelen zoals oorlog en vrede, alsmede depressie en welvaart.

Het initiatief voor de vorming van de TC kwam van David Rockefeller, die bijna alle deelnemers persoonlijk benaderd had en een greep kon doen uit een netwerk van personen op hoge posten in de wereld. Brzezinski werd hoofd van de commissie. Het was David Rockefeller die besloot de volslagen onbekende pindaboer en slaafse Jimmy Carter naar voren te schuiven voor het presidentschap in 1976. 

Het Logo van de Trilaterale Commissie bestaat uit drie pijlen die wijzen naar één punt. Elke pijl geeft een 6 aan. 666 het nummer van het Beest uit het boek Openbaring.

Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en George Soros. Soros zou aan het hoofd van de duistere bijeenkomst hebben gestaan.  

De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. 

Om hun plannen in werking te stellen, was de bedoeling een ‘valse flag’ operatie op touw te zetten.  Deze operatie moest worden gesteund door de door hen volledig gecontroleerde massamedia, en door zoveel mogelijk angst te creëren. Wij zitten nu middenin het resultaat daarvan. 

De Bilderbergers

De Bilderbergers zijn net als de Council on Foreigh Relations heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden. De eerste geheime ontmoeting had plaats van 29 tot 31 mei in het Hotel Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem en werd betaald door de Ford en Rockefeller Foundation. Als voorbereiding voor deze bijeenkomst was Prins Bernhard benaderd door de Poolse liberale schrijver en politieke filosoof J.H.Retinger, met zijn plan voor een Verenigd Europa en uiteindelijk een wereldregering. De prins der Nederlanden ging vervolgens met de plannen van Retinger naar Washington, waar hij de steun kreeg van generaal Walter Bedell Smith, de toenmalige directeur van de CIA die daar wel wat in zag. Aan de eerste bijeenkomst namen 67 personen deel uit Europa en Amerika waaronder vooraanstaande personen als David Rockefeller en leden van de Amerikaanse geheime dienst CIA.

De binnenste cirkel bestaat uit zo’n honderd man/vrouw afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, top-politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waaronder de Financial Times, The Economist, Le Monde, De New York Times, de Wall Street Journal en Die Zeit. De media wordt wel de ‘conspiracy of silence’ genoemd.

Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. De Bilderbergers beweren zelf dat er tijdens hun vergaderingen nooit besluiten worden genomen en er slechts een vertrouwelijke gedachte-uitwisseling plaatsvindt. Maar de geheimzinnigheid, de strenge bewaking, de invloedrijke gasten waaronder Henry Kissinger, David Rockefeller, voormalig koningin Beatrix (Tevens lid van de Maltezer Orde, een Rooms Katholieke occulte orde), George Soros en vertegenwoordigers van alle NWO-groepen en de CIA, maken duidelijk dat er wel iets meer aan de hand is. Klik hier voor een overzicht van Nederlandse deelnemers aan deze samenzwering vanaf het jaar 2000.

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 10 

Maak jouw eigen website met JouwWeb